Meny
Sök
Här är du:  

Detaljplan för Öckerö kretsloppspark - Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404


Uppdrag från kommunfullmäktige

Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 (KF § 57) att anta detaljplan för Öckerö Kretsloppspark, del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och 1:404. Beslutet vann laga kraft 2018-05-19.

Planförslag

Planområdet är beläget inom industriområdet Hönö Pinan, nordväst om Öckerö färjeläge. Österut ligger Öckerö avloppsreningsverk och västerut en skjutbana.

Planen syftar till att möjliggöra anläggning av återvinningscentral inom del av fastigheten Heden 1:300. Avsikten är att skapa en kretsloppspark som underlättar återvinning och inbjuder till återbruk genom handel med andrahandsvaror och -material, samt underlättar fortsatt transport. Nya materialflöden och upplag ger förutsättningar för närliggande industriområde att utvecklas mot återbruk och återvinning och gör avfallet till en resurs i linje med målen om hållbar utveckling.

Planhandlingar

Planhandlingarna som du hittar under rubriken Dokument på den här sidan består av:

 • Plankarta med bestämmelser och grundkarta
 • Planbeskrivning
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • Granskningsutlåtande
 • Samrådsredogörelse
 • Laga kraftbevis
 • Kungörelse laga kraft

Utöver detta finns det ett flertal utredningar:

 • Riskutredning vindkraftverk
 • Trafikutredning
 • Geoteknisk utredning
 • Miljöteknisk markundersökning
 • Dagvattenutredning
 • Naturvärdesinventering

samt dom från Mark- och miljödomstolen:

 • Dom Mark- och miljödomstolen – Mål P 4893-17

Laga kraft

Antagandebeslutet överklagades av sakägare innan överklagandetidens utgång till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog 2018-04-27 överklagandet (Mål nr P 4893-17). Mark- och miljödomstolens beslut har inte överklagats vid överklagandetidens utgång 2018-05-18. Antagandebeslutet har därför vunnit laga kraft 2018-05-19.

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt 15 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900), måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kungörelse om laga kraft anslås på kommunens anslagstavla t.o.m. 15 juni 2018 samt på kommunens hemsida. Kungörelsen annonseras även i ortstidning (GP).

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt