Meny
Sök
Här är du:  

Detaljplan för Seaside, Björkö

Planförslaget

Planen syftar till att möjliggöra en positiv utveckling av Björkö hamn, genom att tillåta etablering av handel- och kontorsverksamheter i planområdet. Vidare säkerställs den befintliga restaurangverksamhet i plan, vilket ses som en viktig del i hamnens utveckling.

Detaljplanen kommer att medge möjlighet till permanent bygglov för befintlig restaurangverksamhet samt vidare utveckling av kommersiella lokaler, kontorslokaler och utrymmen för korttidsboende inom planområdet. Byggrätterna för befintliga sjöbodar behålls och rivningsförbud införs för bevarande av befintlig magasinsbyggnad.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11§ plan- och bygglagen (2010:900 SFS 2014:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Planskede - inför antagande

Granskning genomfördes mellan 15 december 2017 – 26 januari 2018. Arbetet med antagandehandlingar pågår och nästa skede i planprocessen är antagande.

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via e-post eller vanlig post och vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 januari 2018.

E-post

diarium.sb@ockero.se

Vanlig post

Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11§ plan- och bygglagen (2010:900 SFS 2014:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta 

Rikard Sporre
Planarkitekt
Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)
E-post: rikard.sporre@ockero.se

Andreas Beutler
Plan-, bygg- och miljöchef
Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)
E-post: andreas.beutler@ockero.se

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt