Meny
Sök
Här är du:  

Detaljplan för Tärnvägens industriområde, del av Heden 1:229 och 1:300

Planförslaget

Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att åstadkomma verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administration och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det andra syftet är att skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom att möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet.

Planområdet är beläget mellan Göteborgsvägen (väg 155) och Tärnvägen, strax sydväst om Hönö Pinans industriområde och ca 300 meter väster om Hönö Pinans färjeläge.

Planskede - granskning

Granskning för detaljplanen pågår 26 april – 17 maj 2019. Granskningen ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Granskningshandlingar i form av planhandlingar och bilagor finns tillgängliga på följande platser:

Kommunens hemsida: www.ockero.se

Kommunhuset (anslagstavlan, plan 2)
För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta Kommunservice, 031-97 62 00

Öckerö Bibliotek
För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta biblioteket, 031-97 63 48

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via e-post eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 17 maj 2019. Skriv ”Tärnvägens industriområde” och diarienummer SB 0061/17 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

E-post
diarium.sb@ockero.se

Vanlig post

Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11§ plan- och bygglagen (2010:900 SFS 2014:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller granskning kan du kontakta:

Petter Leyman
Planarkitekt
Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)
E-post: petter.leyman@ockero.se

Andreas Beutler
Plan-, bygg- och miljöchef
Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)
E-post: andreas.beutler@ockero.se

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt