Meny
Sök

Planprocessen

Genom planeringsprocessen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process. Vid planläggning av mark- och vattenområden följs en process med flera väl definierade skeden. Ett sådant skede är till exempel samrådet. Mer information om de specifika skedena finner du i menyn till vänster. Planprocessen startar när kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan och man väljer vilket förfarande det aktuella förslaget ska handläggas med.

Nya regler i Plan- och bygglagen

Sedan 1 januari 2015 gäller nya regler för hur detaljplaner ska tas fram. För de detaljplaner som påbörjats innan detta tillämpas tidigare bestämmelser och de handläggs därav med normalt eller enkelt förfarande. Information om planprocessen så som den reglerats mellan 1 maj 2011 och 31 december 2014 samt hur normalt respektive enkelt planförfarande går till kan du läsa mer om genom att klicka på länken i högerspalten.

Vid planläggning från och med 1 januari 2015 finns standard-, utökat eller i vissa fall samordnat planförfarande att använda. I de flesta fall kan kommunen tillämpa standardförfarande, men det kräver att förslaget:

  • stämmer med översiktsplanen
  • är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte antas medföra en betydande miljöpåverkan
  • saknar betydande intresse för allmänheten
  • är av begränsad betydelse

Standardförfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande samt antagande innan planen kan vinna laga kraft. En annan variant av standardförfarandet är ett så kallat begränsat förfarande som kan tillämpas i det fall då planförslaget godkänts av samrådskretsen och därav enbart innefattar samråd innan antagande och laga kraft.

Ett utökat förfarande tillämpas när standardförfarandet inte kan användas, exempelvis om detaljplanen strider mot översiktplanen. Förfarande består i detta fall av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning och granskningsutlåtande samt antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Växla mellan olika förfaranden

Från och med den 1 januari 2015 kan man även växla mellan olika förfaranden om förutsättningarna eller omständigheterna under planarbetet förändras. Ett byte från standard till utökat förfarande kan till exempel bli aktuellt om kommunen under samrådet uppmärksammar att planförslaget är av betydande intresse för allmänheten. Ett byte från utökat till standardförfarande kan till exempel ske om kommunen efter samrådet ändrar planförslaget så att det inte längre är i strid med översiktsplanen och övriga kriterier är uppfyllda.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Lagar och förordningar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt