Meny
Sök

Översiktsplan

Öckerö Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 (KF § 41) att anta översiktsplan för Öckerö kommun. Översiktsplanen visar hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Planen rekommenderar var och när bostäder, verksamheter och omsorg ska utvecklas.

 

Översiktsplan

Förslag till ny översiktsplan (ÖP) tar sikte mot år 2040 och innebär bland annat att det möjliggörs för fler bostäder fördelat över kommunens bebodda öar. Några av de större områden som ger utrymme för verksamheter återfinns på Björkö. ÖP använder mål och rekommendationer i Trafikstrategi och Trafikprognos för att stärka arbetet med att ställa om till ett hållbart transportsätt i kommunen och längs väg 155.

Du hittar alla dokument under rubriken Handlingar. Där finns huvuddokumentet Översiktsplan – Utblick Öckerö, bilagorna Allmänna intressen & Miljökonsekvensbeskrivning samt Utlåtande & Sammanställning. Där finns även Samrådsredogörelse och Länsstyrelsens granskningsyttrande i sin helhet. Dessutom finns en sammanställning av fokusgruppers resultat.

Varför översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Med aktuell menas att planen ska aktualitetsförklaras av kommunfullmäktige varje mandatperiod.

Översiktsplanen visar kommunens långsiktiga vision om hur mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen fungerar som beslutsunderlag i detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar av kommunen och andra myndigheter.

Frågor om den nya översiktsplanen

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra planarkitekter.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt