Meny
Sök

Fördjupning av översiktsplan: Björkö

Planförslag
Ön Björkö utgör kommunens största markreserv och spelar således en betydande roll i den kommunala utvecklingen. Vid planering av framtida nyttjande av Björkös markresurser är det följaktligen viktigt att ett helhetsgrepp tas och att noga avväganden görs mellan bevarande av befintliga värden och en ny exploatering. FÖP Björkö är tänkt att utgöra ett användbart och välförankrat planeringsunderlag för den framtida planeringen på Björkö. Planförslaget väntas på lång sikt generera cirka 350-400 nya bostäder på ön och den fördjupade översiktsplanen har här ett syfte att säkerställa en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling.

Samrådshandlingar för FÖP Björkö hittas i menyn och består av följande handlingar:

  • Huvudhandling- Fördjupad översiktsplan för Björkö
  • Bilaga – Fokusgrupper och intervjuer
  • Bilaga – Nulägesbeskrivning
  • Bilaga – Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Planskede – inför granskning
Planen har varit ute på samråd som avslutade den 3:e februari 2017. Nästa steg i processen är granskning.

Uppdrag
Kommunstyrelsen antog januari 2014 en projektplan för en fördjupad översiktsplan för Björkö. I förlängningen innebar detta att planavdelningen tilldelades uppdraget att inleda arbetet med att genomföra fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö.

FÖP Björkö är en fördjupning av den gällande översiktsplanen, Utblick Öckerö.

Sammanställning samrådsmötet på Seaside
I början av 2017 bjöd kommunen in alla björköbor till ett samrådsmöte på Seaside där planförslaget tillhörande den nya fördjupade översiktsplanen på Björkö diskuterades. Vid samrådsmötet deltog mellan 250 och 300 människor och kommunen har kategoriserat och sammanställt de åsikter och synpunkter som inkom (se pdf i menyn). Arbeta med planförslaget fortsätter och kommer eventuellt korrigeras med utgångspunkt i de yttranden som inkom under samrådet.

Fokusgrupper & Workshop
Som del i arbetet med Vision Björkö 2050 genomfördes intervjuer och workshop med ett urval boenderepresentanter på Björkö samt med utvalda inom kommunen. Även kommunens politiker deltog vid en workshop. Detta har haft en stor påverkan i arbetet. Ytterligare kunskapsinhämtning har skett under 2014 och 2015. Diskussioner har dels förts i den fokusgrupp som hållits på ön i samband med arbetet med den nya översiktsplanen för hela kommunen. Dels har årskurs 4 på Västergårdsskolan fått presentera sina tankar och idéer om Björkö och dess utveckling. Tjänstemän och politiker hade även under våren 2016 en workshop.

Frågor om arbetet?
Har du frågor är du välkommen att kontakta våra planarkitekter som arbetar med projektet. För att komma i kontakt med dessa vänder du dig till Kommunservice.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt