Meny
Sök
Här är du:  

Enskilda avlopp

Information om anläggande av avloppsanläggning

Allmänt  

Avloppsvatten får enligt miljöbalken inte släppas ut i naturen utan att det genomgått godtagbar rening. Avloppsvatten från hushåll kan innehålla smittämnen, övergödande ämnen, kemikalier bl.a. rengöringsmedel och läkemedel som förorenar både yt- och grundvatten. Detta kan orsaka dålig dricks- och badvattenkvalitet samt övergödning och bottendöd i vattendrag, sjöar och hav.

Är hushållet inte anslutet till det kommunala avloppsnätet ska hushållets avloppsvatten renas i en enskild anläggning. För att anlägga eller ändra en avloppsanläggning krävs beroende på typ av anläggning en ansökan eller en anmälan till bygg- och miljönämnden med hjälp av vilken anläggningens lämplighet bedöms. För mer information om avloppsanläggningar se på avloppsguidens hemsida i höger spalt där ni kan hitta teknisk information om avlopp, kontakt till entreprenörer m.m.

Nyanläggning eller större förändring av avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett samt inrättande av förmultningstoalett, eltoalett och torrtoalett med latrinkompostering kräver tillstånd. Inrättande av avloppsanläggningar för bad- disk och tvättvatten kräver anmälan. För blanketter se höger spalt.

I tätbebyggda och svårsituerade områden kan det ibland vara miljömässigt och ekonomiskt fördelaktig att anlägga större gemensamhetsanläggningar ihop med grannar. Inom kommunens VA verksamhetsområde krävs anslutning till kommunens nät enligt kommunens riktlinjer för enskilda avlopp (se PDF med riktlinjerna i höger spalt).

Inventering  

Miljö- och hälsoskyddsenheten har under 2010-2011 utfört en inventering av enskilda avlopp för att kontrollera om kommunens enskilda avlopp uppfyller dagens lagstiftning och därmed är godtagbara ur såväl hygienisk som miljömässig synvinkel. Inventeringen utförts för att långsiktigt kunna trygga en god dricks-, bad- och ytvattenkvalitet samt ett levande hav med höga biologiska värden. Inventeringen omfattar samtliga hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

För ytterligare information om anläggandet och skötsel av avloppsanläggningar, se information i högerspalten.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt