Brandfarlig och explosiv vara

Till brandfarlig vara räknas brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiv vara. Med explosiv vara menas explosiva ämnen och ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Hantering av brandfarlig och explosiv vara regleras i lag om brandfarliga och explosiva varor. Regelverket är mycket omfattande. Hantering av brandfarlig eller explosiv vara kräver vanligtvis tillstånd, med vissa undantag.

Brandfarlig vara

Förvarar du större mängder av en brandfarlig vara krävs tillstånd. Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste du ha tillstånd från kommunen.

Så här får Du förvara utan tillstånd i enfamiljshus och fritidshus:

Vindsförråd
Ingen förvaring.

Fristående eller avskilt förråd
Brandfarlig vätska, sprayburkar och ventilerat utrymme gasolflaskor.

Bostadsdel
Sprayburkar, gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Garage
Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor, skyddade mot påkörning.

Källare
I ventilerat utrymme, t.ex. hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar och 1 gasolflaska.

Dessutom fär 5 liter acetylen hanteras i ventilerat utrymme, som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Vid placering i garage skall den skyddas mot påkörning.

Eldningsolja
I cistern fär dessutom för husets uppvärmning förvaras högst 10 000 liter eldningsolia. I garage ska cistern vara påkörningsskyddad.

Explosiv vara

Det är verksamhet samhällsbyggnad som ansvarar för tillståndsgivning av explosiva varor. Kommunens riskhanteringsenhet ansvarar för tillsyn.

Blanketten "Ansökan om tillstånd för explosiva varor" använder du för att ansöka om förvärv, förvaring, handel eller överföring av explosiva varor inom Sverige. Blanketten omfattar också godkännande av föreståndare.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö