Hissar

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar.

Besiktning av hissar

Hissar och andra motordrivna anordningar skall inspekteras med återkommande intervaller. För hissar gäller detta en gång om året. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ansvarar för att detta görs och rapporteras in till kommunen. Om detta inte görs kan kommunen ge ett användningsförbud på hissen (eller annan motordriven anordning) fram tills att besiktning genomförs.

För övriga motordrivna anordningar gäller att de förutom en första inspektion vid installationen ska inspekteras var två år.

Den som utför besiktningen ska vara certifierad för uppgiften, lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och ett till bygg- och miljönämnden.

För vidare information och frågor kring hissar eller andra motordrivna anordningar hänvisas till byggnadsinspektör ansvarig för hissar.

Reglerna för hissar finns i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) och råd finns i Boverkets allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12).

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö