Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ner ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten.

Du som är operatör, det vill säga ansvarig, för en köld­medieanläggning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Information av anläggning

Ett av de områden som påverkas direkt av den nya f-gasförordningen är läcksökningsintervallen av köldmediesystem som ändras från att vara baserade på kilo till att baseras på koldioxidekvivalenter. Plan-, bygg- och miljöenheten ska informeras före installation eller konvertering av utrustning (aggregat), som innehåller sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium eller mer (aggregat under 5 ton koldioxidekvivalenter räknas inte med). Det är idag generellt förbjudet att använda en utrustning med CFC (så kallade hårda freoner) eller HCFC (så kallade mjuka freoner).

Kontroll och rapportering

Om den totala köldmediemängden någon gång under året uppgår till 14 ton koldioxidekvivalenter (aggregat under 5 ton koldioxidekvivalenter räknas inte med) ska en underskriven årlig kontrollrapport lämnas in till plan-, bygg- och miljöenheten senast den 31 mars varje år. Denna ska omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts samt information om utrusning som skrotats under kalenderåret. Verksamhetsutövaren/operatören är ansvarig för att kontrollrapporten inkommer i rätt tid till miljöenheten.

Miljösanktionsavgift

För vissa överträdelser ska en miljösanktionsavgift tas ut. Om din årsrapport inkommer för sent (efter den 31 mars), om du inte uppfyller föreskrivna krav på kontrollintervall eller inte anmäler innan en anläggning ska tas i bruk är plan-, bygg- och miljöenheten skyldig att besluta om en miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Förordningen fastställer avgiftens storlek och tillfaller verksamhetsutövaren/operatören.

  • Om kontrollrapporten kommer in för sent är miljösanktionsavgiften för närvarande 1000 kronor.
  • Om verksamhetsutövaren/operatören inte informerar miljöenheten innan installation eller konvertering av utrustning (aggregat) är miljösanktionsavgiften för närvarande 5000 kronor.
  • Om föreskrivna kontrollintervall inte uppfylls är miljösanktionsavgiften för närvarande 5000 kronor.
  • Om föreskrivna krav på journalföring inte uppfylls är miljösanktionsavgiften för närvarande 2000 kronor.


För att minska utsläppen av köldmedia finns regler för vilka köldmedier som får användas samt hur installation och kontroll av utrustning som innehåller köldmedia ska gå till. En ny Eu-förordningom fluorerade växthusgaser trädde i kraft 1 januari 2015 (EU nr 517/2014) för att ytterligare minska utsläppen av dessa kemikalier. Den svenska förordningen som reglerar köldmedier (2016:1128 om fluorerande växthusgaser) trädde i kraft 1 januari 2017. Sammantaget innehåller de krav på regelbundna läckagekontroller, krav om återvinning och krav på företag och personer som hanterar utrustning.

Det är verksamhetsutövaren/operatören av en anläggning med köldmedier som har huvudansvaret för att bestämmelserna följs.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö