Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ner ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten.

Kontroll och rapportering

Om du driver en yrkesmässig verksamhet och har en köldmedieanläggning som totalt innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer av fluorerade växthusgaser, är det nödvändigt att följa särskilda regler gällande installation, kontroll och rapportering av anläggningen.

Som operatör (verksamhetsutövare) är det ditt ansvar att:

 • Se till att din köldmedieanläggning kontrolleras inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen skicka en årsrapport till bygg- och miljöenheten. Årsrapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars avseende föregående år och ska vara underskriven eller ha en elektronisk signatur.
 • Se till att utrustning som skrotas hanteras på ett korrekt sätt och att detta dokumenteras i ett skrotningsintyg som ska skickas till bygg- och miljöenheten.
 • Informera bygg- och miljöenheten i förväg om installation eller konvertering av utrustning som motsvarar 14 ton CO2e eller mer.

 

Hur ofta läckagekontrollerna ska göras baseras på mängden CO2e.

 

Mängden CO2e

Läckagekontroller

0-4,99 ton CO2e

Ingen obligatorisk läckagekontroll

5-49,99 ton CO2e

minst 1 gång per 12 månader

50-499,99 ton CO2e

minst 1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

minst 1 gång per 3 månader

 

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Enligt 15 § i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och EU 517/2014 artikel 6.1 specificeras vilka uppgifter som ska rapporteras.

Sammantaget är det följande uppgifter som ska finnas i årsrapporten:

 1. Operatörs organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 2. Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Vem som installerat, utfört service på, underhållit och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen, samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 5. Resultat av utförda kontroller.
 6. Datum för utförda kontroller.
 7. Namn och kontaktuppgifter till den som utfört kontrollen.
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 9. Total mängd påfyllda F-gaser p.g.a. läckage under kalenderåret.
 10. Total mängd omhändertagna och återvunna köldmedier från utrustningen under senaste kalenderåret.
 11. Om installerad mängd F-gas kommer från återanvändning eller regenerering, så ange materialåteranvändnings eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 12. Om utrustning har nedmonterats (skrotats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av F-gas.
 13. Om fartyg – fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.

 

I EU 517/2014 artikel 2.11 finns en definition av hermetiskt tillsluten utrustning. Det är en utrustning som tätats genom exempelvis svetsning eller förslutna ventiler så att läckaget är obetydligt. Om den utrustningen innehåller mindre än 10 ton CO2e så omfattas den inte av läckagekontroll eller rapportering.

 

Hermetiskt tillsluten utrustning som innehåller minst 10 ton CO2e omfattas av läckagekontroll och rapportering.

Miljösanktionsavgift

För vissa överträdelser ska en miljösanktionsavgift tas ut. Om din årsrapport inkommer för sent (efter den 31 mars), om du inte uppfyller föreskrivna krav på kontrollintervall eller inte anmäler innan en anläggning ska tas i bruk är bygg- och miljöenheten skyldig att besluta om en miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Förordningen fastställer avgiftens storlek och tillfaller operatören.

 • Om kontrollrapporten kommer in för sent är miljösanktionsavgiften för närvarande 1000 kronor.
 • Om operatören inte informerar bygg- och miljöenheten innan installation eller konvertering av utrustning (aggregat) är miljösanktionsavgiften för närvarande 5000 kronor.
 • Om föreskrivna kontrollintervall inte uppfylls är miljösanktionsavgiften för närvarande 5000 kronor.
 • Om föreskrivna krav på registerföring inte uppfylls är miljösanktionsavgiften för närvarande 2000 kronor.


För att minska utsläppen av köldmedia finns regler för vilka köldmedier som får användas samt hur installation och kontroll av utrustning som innehåller köldmedia ska gå till. En ny EU-förordning om fluorerade växthusgaser trädde i kraft 1 januari 2015 (EU nr 517/2014) för att ytterligare minska utsläppen av dessa kemikalier. Den svenska förordningen som reglerar köldmedier (2016:1128 om fluorerande växthusgaser) trädde i kraft 1 januari 2017. Sammanfattningsvis innehåller de krav på regelbundna läckagekontroller, krav om återvinning och krav på företag och personer som hanterar utrustning.

 

Handläggningsavgift

Bygg- och miljöenheten tar ut en avgift för tillsyn och handläggning inom miljöbalkens områden, se taxa miljöbalken.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö