Starta och driva barnomsorg och skola

Vill du starta en fristående förskola eller pedagogisk verksamhet måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Fristående förskolor kan drivas som till exempel föräldrakooperativ eller per­sonal­kooperativ, av en stiftelse eller ett aktiebolag.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera former. Några exempel som finns är en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem, en person som bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som är inskrivna i verksamheten. Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi.

Godkännande från kommunen

Kommunen är skyldig att godkänna de verksamheter som uppfyller vissa kvalitetskrav. Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna den fristående förskolan om den är öppen för alla barn som ska erbjudas förskola. Är förskolan öppen för alla barn får din verksamhet också bidrag av kommunen. Kommunen bedömer om du som huvudman har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl.a. förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. För fristående förskolor gäller nämligen samma regler som för kommunala förskolor.

Regler enligt skollagen

Vem som helst kan ansöka om att starta barnomsorg, men för att få starta krävs att du följer de förutsättningar som finns i lagar, föreskrifter och regler.

https://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar Länk till annan webbplats.

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser Länk till annan webbplats.

Regler enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

För att driva en förskola, fritidshem eller skola måste verksamheten följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Anmälan ska göras i god tid och innehålla de ritningar och uppgifter om lokalen och verksamheten som behövs för att kommunen ska kunna bedöma om miljöbalkens regler uppfylls.

Anmälan om lokal för undervisning

Regler för barnomsorgstaxa

Avgiften får inte överstiga maxtaxan. Det går däremot bra att ta ut ett lägre belopp.

Öckerö kommuns riktlinjer och regler för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Pdf, 194.4 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö