Driva fristående förskola och pedagogisk omsorg

Här kan du som företräder en fristående förskola läsa mer om ersättningsbelopp och hur du fakturerar kommunen.

Den kommun som barnet är folkbokförd i betalar till den verksamhet som bedriver den fristående förskolan. Vid folkbokföringsadress utanför Öckerö kommun ansöker den fristående förskolan till den kommun som barnet är folkbokförd i, vid avstämningen per den 15:e varje månad och får ersättning därifrån.

Ersättningsbelopp

Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Ersättningen fastställs årligen i nämnden för utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen i januari och ersättningsnivån gäller perioden februari-januari. 

Grundbelopp

Grundbeloppet avser ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Skollagen 8 kap 21-22§, 9 kap 19-20§, 10 kap 37-38§, 14 kap 15- 16§, 25 kap 11-13§.

Beräkningsmodellen för grundbeloppet i barn- och elevpengen är beräknad enligt en ny modell som enbart används för att beräkna bidrag till fristående enheter. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genomsnittliga budgeterade kostnaden per barn, elev och verksamhet.

Åldersintervall

Grundbelopp per barn 2023

Barn 1-2 år

169 742 kr

Barn 3-5 år

130 045 kr

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan.

Fakturering av barnpeng

Avstämningsperiod

Avstämning sker varje månad per den 15:e för samtliga verksamheter. Aktuell placeringslista skickas till utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen i direkt anslutning till avstämningsdatumet den 15:e, via e-tjänst: Rapportering av barn och elevantal fristående enheter - Öckerö kommun (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Fakturering

Faktura ska skickas till Öckerö kommun varje månad. Om utställd faktura efter avstämning innehåller felaktigheter meddelas den aktuella enheten om detta. En rättelse ska göras vid faktureringen påföljande månad.

Fakturauppgifter

Organisationsnummer: 212000-1280

Bankgiro: 5294-9609

Ansluten till distributionstjänst: Swedbank, SWEDSESS

E-adress via operationstjänst: 2120001280

GLNnr: 7362120001286

E-adress via Peppolnätverket: 0007:2120001280

Faktura adress

Öckerö kommun

475 80 Öckerö

Märkning av fakturan görs i fältet er referens

Märkning vid fakturering av barn- och elevpeng: ZZ20000

Uppgifter som ska finnas med på fakturan

  • Antal barn/elever per ersättningsnivå
  • Fakturerat belopp per ersättningsnivå
  • Eventuell korrigering ska läggas på en egen rad så att det går att följa
Betalningsvillkor: 30 dagar

Senast uppdaterad:

Publicerad: