Upphandling och inköp

Offentlig verksamhet, alltså staten, landsting, kommuner och kommunala bolag, omfattas av lag om offentlig upphandling (LOU). Detta innebär att kommunens inköp av varor, tjänster och entreprenader styrs av lagar.

För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss. Ett sätt är att alla pågående upphandlingar presenteras via Internet, där du själv kan välja att hämta hem anbudsinbjudan för den upphandling som intresserar dig. Följ bara instruktionerna. Du blir registrerad på den aktuella upphandlingen och får automatiskt information om eventuella uppdateringar och ändringar.

Upphandling inom Öckerö kommun

Öckerö kommun genomför centralt upphandlingar för samtliga av kommunens verksamheter och tecknar avtal för varor, tjänster och entreprenader.

Upphandlingsansvarig på Ekonomienheten fungerar som projektledare i en upphandlingsprocess där verksamheten är kravställare och medverkar under hela processen. En upphandling kan resultera i ett ramavtal, objektsavtal eller leveransavtal.

Ramavtal - Ett ramavtal tecknas inom de områden där regelbundet återkommande inköp görs såsom olika förbrukningsmaterial och återkommande tjänster.

Objektsavtal - Objektsupphandlingar är enstaka inköp som inte återkommer regelbundet, till exempel specialfordon.

Leveransavtal - Ett leveransavtal innebär att alla villkor är fastlagda för en bestämd tidsperiod, till exempel ett IT-system eller serviceavtal.

Lagen om offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer.

1. Likabehandling — leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar.

2. Icke-diskriminering — anbudsgivare ska behandlas lika oavsett nationalitet eller etablering.

3. Öppenhetsprincipen (transparens) — upphandlingen ska ske öppet och tydligt. Information ska lämnas om upphandlingen och tillvägagångssättet vid denna. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt.

4. Ömsesidigt erkännande — intyg och certifikat som utfärdats av en behörig myndighet i en medlemsstat inom EU ska även gälla i övriga EU/EES — länder.

5. Proportionalitetsprincipen — kraven i ett upphandlingsförfarande ska stå i rimlig proportion, kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband

Pågående upphandlingar

Öckerö kommun annonserar upphandlingar på Öckerö kommuns marknadsplats (del av Göteborgsregionens marknadsplats). På marknadsplatsen kan du hämta kommunens förfrågningsunderlag för att lämna anbud på våra upphandlingar

Kommunen använder även ramavtal genom inköpscentralerna Göteborgs Inköp och Upphandling, SKL Kommentus Inköpscentral och Statens Inköpscentral (Kammarkollegiet).

Bli leverantör till kommunen

För att kunna bli leverantör till Öckerö kommun måste du lämna anbud i en upphandling som genomförs av Kommunen eller samverkande inköpscentraler.

I kommunens annonserade upphandlingar finns det beskrivet vilka uppgifter som anbudet skall innehålla. Bland annat:

  • Företagsuppgifter
  • Kontaktuppgifter till nyckelpersoner
  • Referensuppdrag
  • Kvalitets- och miljöledningssystem (policys)
  • Information om efterfrågad vara/tjänst/entreprenad.

Efter att sista dag för att lämna in anbud har passerats bedöms anbud som skickat in utifrån det som är beskrivet i förfrågningsunderlaget.

För samtliga upphandlingar använder Öckerö kommun elektroniska anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Leverantörer kan kostnadsfritt skapa ett konto via www.tendsign.com, Länk till annan webbplats. vid eventuella frågor och problem kan leverantörer kontakta TendSign Support, supportens öppettider är vardagar 07.00 – 17.00.

För övriga frågor hänvisas till kommunens upphandlare.

Hur fakturerar jag kommunen?

Lag om krav på e-faktura till offentlig sektor från 1 april 2019

Från 1 april 2019 ska ni som är leverantör till Öckerö kommun skicka era fakturor till oss som elektroniska fakturor.

OBS! enligt lagkravet godtas inte PDF som en e-faktura.

Adresseringsuppgifter för att skicka elektroniska fakturor till Öckerö kommun:

Organisationsnummer

212000-1280

Namn

Öckerö kommun

Ansluten till distributionstjänst

Swedbank, SWEDSESS

E-adress via operatörstjänst

2120001280

E-adress via Peppolnätverket

0007:2120001280

GLNnr

7362120001286

Kontaktperson

Liselott Oldén Ekonomienheten

E-post/telefon

liselott.olden@ockero.se 031-97 62 53

Fakturareferens

Kommunens referens ska alltid anges på fakturan. tex ZZ12345

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö