Björkö naturområde och motionsspår

Stigen på norra Björkö slingrar sig fram genom varierande natur. För den som vill utforska området ytterligare finns också en mängd mindre stigar.

Stig mellan lövträd, ormbunkar och stenar med mossa

Näckrosdammar

I söder passerar du näckrosdammarna. Här lever den ovanliga större vattensalamandern. Vidare norrut kommer du till en gammal skjutbana som idag bjuder på omväxlande natur med havsstrandängar, kärr, andmarker och torrängar. Här finns många spännande växter att upptäcka utmed stigen, som orkidéerna Jungfru Marie nycklar och nattviol.

Tack vare att det finns skalgrus i marken trivs också kalkgynnade växter som tätört, vildlin och granspira. På den gamla skjutvallen blommar mängder Björkö motionsspår är grusbelagt och terrängen är kuperad.

Skjutbanan

På den gamla sjutvallen blommar mängder med med getväppling, även den kalkgynnad. I de blomsterrika markerna finns också ett rikt insektsliv med ovanliga fjärilar. Sommartid går betesdjur i de öppna markerna, som en del av ett ideellt projekt för att gynna och bevara den biologiska mångfalden.

Norr om skjutbanan finns en strandäng där du kan bada. Mellan doppen kan man studera ängens flora, där det växer kustruta, strandråg, strandkål, havssälting, gulkämpar, salttåg, gåsört och strandkrypa. Uppe på bergen finns rester av militära konstruktioner gjorda i cement. Här
växer kalkgynnade mossor och lavar som krusig filtlav och takmossa.

Rösebergen

Utsiktspunkten Rösebergen, kommunens högsta punkt ca 50 meter över havet, bjuder på en
fantastisk utsikt över hela skärgården.

Svarte mosse

Svarte mosse är en av de största färskvattensamlingarna i kommunen. I vattenbrynet växer knappsäv, fältranunkel, nålsäv och den i skärgården ovanliga sylörten. Söder om mossen finns ett skogsparti med sälg.

Ryds skog

Flera av sälgarna är döende och här har skalbaggen myskbock, Bohusläns landskapsinsekt, noterats. Centralt i området finns värdefulla kulturmarker och ädellövskogar. De öppna, brukade
markerna kring Ryds gård kantas av lövskog. Ryds skog är den största sammanhängande skogen i kommunen. Här växer en och annan äldre ek och ask. De äldre träden är värdefulla livsmiljöer för många olika organismer. Exempel på vedlevande svampar som hittats i Ryds
skog är svavelticka, alticka, rävticka och björkticka. Mindre hackspett, morkulla, hornuggla, gröngöling och stjärtmes är exempel på fåglar som håller till i skogen. Även floran är rik, i den fuktiga, mullrika jorden växer till exempel den sällsynta desmeknoppen.

Tillgänglighet

Merparten av huvudstigen är grusad och mer eller mindre lättillgänglig. Men det finns ett fåtal brantare partier med ojämnt underlag. De många stigarna som grenar av från huvudstigen är av
mindre karaktär och har ojämnt underlag, men möjliggör att andra, mera avlägsna och lika spännande delar av området kan nås (dessa finns inte med på kartan).

Björkö motionsspår är inte lättillgänglig för personer som har svårt att ta sig fram i ojämn mark som till exempel rullstolsburna och barnvagnar.

Hitta hit

Tag färja från Lilla Varholmen till Björkö. Följ Skarviksvägen, sväng höger vid Bäckevägen. Efter ca 50 meter, sväng höger vid Kaveldunsvägen. Alternativt fortsätt på Bäckevägen och tag höger vid Västergårdsvägen. Kör tills vägen tar slut.

Det finns två infarter till spåret, dels via Kaveldunsvägen och dels via Västergårdsvägen. Vid den södra infarten är ett utegym.

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: