Grötö Knötens Naturreservat

På Grötös nordligaste del ligger Knöten, ett område med magra betesmarker och med en rik flora av sällsynta och hävdgynnade arter. Här kan du uppleva vacker skärgårdsnatur med öppna betesmarker och frodiga undervattensängar med ålgräs. Följ stigen eller gå din egen väg över blomsterrika marker och berghällar.

Landskapet i skärgården präglades förr av ett småskaligt jordbruk med åkrar, ängar, betesmarker och brända ljunghedar. Träd och buskar användes till brännved och vid fiskberedning. Brukandet skapade ett variationsrikt landskap där en lång rad specialiserade arter etablerade sig. Växter, svampar, insekter och fåglar anpassade sig på ett eller annat sätt till de störningar som bete, slåtter och bränning innebar.

I området Knöten, som idag är naturreservat, betade kor och får förr i tiden. När betet upphörde på 1950-talet började markerna växa igen. Men med hjälp av EU-bidrag kunde området restaureras mellan åren 2012 och 2015. Buskar och lövsly röjdes bort, och därefter har markerna hållits öppna genom slåtter och fårbete. Växter och djur knutna till de öppna markerna har sakta kommit tillbaka, bland annat den sällsynta kustgentianan.

Naturreservatets består också av vattenområden med grunda mjukbottnar. Över bottnarna breder undervattensängar av ålgräs ut sig. Ålgräsängarna är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden. De tjänar till exempel som barnkammare åt torsk och andra fiskarter. Även bottnar utan växtlighet är hem för många arter. Här lever sandmask och nedgrävda sand- och hjärtmusslor, som lockar till sig både fiskar och fåglar på jakt efter mat. Bottnarna är också viktiga uppväxtområden för plattfisk.

På Knöten finns en badplats med både badbrygga och en långgrund sandstrand. Ta stigen eller ströva fritt över de öppna markerna och blicka ut över skärgården. Vill du ta en längre tur går det att fortsätta promenaden över resten av ön. Grillplats och toalett finns i hamnen där färjan lägger till.

Här finns bland annat

Fåglar

ejder, gråtrut, strandskata

Växter

kustgentiana, granspira, jungfrulin, darrgräs, strandmalört, gullviva

Tillgänglighet

Det är möjligt att besöka området med barnvagn och rullstol. Inom området finns inga grusade stigar men markerna är flacka och upptrampade stigar finns där det går att ta sig fram, trots vissa ojämnheter och höjdskillnader i terrängen.'

Hitta hit

Buss

Bussar går från Göteborg till Lilla Varholmen där du går på färjan till Björkö. Därifrån promenerar du några hundra meter till Framnäs, varifrån det går en personfärja till Grötö.

Med bil

Ta bilfärjan till Björkö och parkera vid färjeläget. Därifrån promenerar du ett par hundra meter till Framnäs varifrån det går en personfärja till Grötö. Du kan även ta personfärjan från Öckerö färjeläge på Öckerö.

Båt

Lägg till i Grötös gästhamn. Gästhamnen ligger intill färjeläget.

Från Grötö hamn är det en kort promenad till reservatet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: