Form Follows Fiction

Form Follows Fiction är ett projekt av konst- och designgruppen ”Studio Mold”, som under sommaren 2021 ställs ut i 11 av Göteborgs kranskommuner. En utställning med elva sammanlänkade delar som tillsammans bildar en rumslig roman om det bortglömda geniet Milka Havel.

Bild på Klåva hamn, Hönö

Foto: Håkan Jutblad

Form Follows Fiction av konst- och designgruppen Studio Mold lyfter fram den fiktiva entomologen och konstnären Milka Havel som ”levde” år 1571–1631. Konstprojektet ska ses och upplevas som en rumslig roman.

Projektet är gränsöverskridande på flera sätt och avser att utforska spänningen mellan; konst – vetenskap, fiktion – sanning, design – konst, historia – samtid samt text – artefakt. Utställningen innefattar bilder, planteringar, skulpturer, möbler, ljud, belysning och digital media, allt med ett barock-minimalistiskt uttryck.

I kommunernas trädgårdar, hamnar, parker och grönområden kan besökare på varje plats få en del av utställningen. Om man besöker fler parker bildar utställningen en magnifik helhetsupplevelse. Den del som återfinns i Öckerö kommun hittar du längst ut i hamnen i Hönö Klåva.

Fördjupande information om projektet

"Form follows fiction, namnet på projektet som skall ställas ut i 11 av göteborgs kranskommuner sommaren -21, är en ordlek med den amerikanske arkitekten Louis Sullivans begrepp, ”form follows function”. I början av 1900-talet gjorde modernister begreppet till sitt och det användes som ett motstånd mot ornamentik och så småningom skapades funktionalismen. Bauhaus och funktionalismen ligger till grund för utvecklingen av design under 1900-talet. Benämningen används ibland för hela den moderna epoken fram till postmodernismens genombrott under 1970-talet. Genom utställningen ”Form follows fiction” flyttas fokus från den rationella föreställningen om design som problemlösande till att innefatta design som meningsskapande praktik och konstnärligt uttryck. Projektets idémässiga utgångpunkt är fiktionalisering som en drivande kraft i gestaltningsarbetet. Utställningen ”form follows fiction” skulle kunna beskrivas som en iscensatt rumslig roman. På samma sätt som i en roman är de egna erfarenheterna och tolkningarna betydelsefulla ingredienser i upplevelsen. Projektet undersöker och experimenterar med utställningen som format. Projektet syftar därmed att ifrågasätta en traditionell syn på design som problemlösande och genom exemplets makt visa på släktskapet mellan samtida design och konst.

Utställningen form follows fiction är en lek med historia och fiktion och skulle kunna, som sagt, beskrivas som en iscensatt rumslig roman. Utställningen utforskar spänningen mellan fiktion och fakta, konst och vetenskap, historia och samtid samt text och föremål. Barock konfronteras med modernism, design med konst och vetenskap med mysticism.

Hösten 2017 visades den på konsthallen Vandalorum i Värnamo där vernissagen genomfördes utan att informationen om att allt var fiktion var tydlig. Detta var medvetet bland annat för att sätta fokus på historieskrivningens oundvikliga utelämnande av perspektiv och bidra till den aktuella diskussionen om källkritik och ”fake news”. På Vandalorum ville vi regissera en upplevelse där besökaren, utifrån utgångspunkten att allt givetvis är sant, gradvis börjar tvivla på autenticiteten och vid besökets slut förstår att det rör sig om fiktion och ett iscensatt narrativ. Denna gång är fiktionen uppdagad och fokus istället på konst och designs narrativa kvaliteter.

”Form Follows Fiction” syftar vidare till att genom skapandet av en fiktiv kontext möjliggöra olika berättelser och diskussioner. Vi har velat regissera en upplevelse där samtal om bland annat historieskrivning i sig, kvinnors undanskymda position i nämnda historia, narrativ design, formspråk och hantverk, makt, konst och vetenskap möjliggörs.

Att denna utställning, när den i annan form visades på Vandalorum, dessutom lett till en diskussion om medias tillit till institutioner, källkritik, sanning och om konstens roll anser vi vara berikande. Det tillför ytterligare berättelser till projektet."

/ Studio Mold

Kryptisk bild på fångstanordning

Installationen i Hönö Klåva

"Beskrivning: Fälla för högtflygande insekter. Milka Havel experimenterade med olika metoder för att samla in insekter till sin forskning. Olika fångstmetoder, höjder och storlekar provades. Vidare försökte hon genom färg, mönster och lukt att attrahera specifika sorter. Denna fälla är en rekonstruktion av en fälla använd av Havel på Cesky Pras men är anpassad av oss genom användandet av samtida material som exempelvis stålvajer. Fällan ställer in sig mot vinden och genom de utbytbara fronterna testades effektivitet och selektion. Luktpåsar sattes fast på fällan. En uppsamlare fästes i änden på vindstruten och dessa konstruerades i olika versioner med olika storlek på maskhål.

Referenser: Fällan omnämns först i ett brev till Johannes Kepler, där Milka Havel lyriskt lade ut texten om alla möjligheter för riktat insamlande som denna nya konstruktion möjliggjorde. Vidare finns det en referens på en kortare variant av fällan i en teckning gjord av Matthias Zimprecht (1624–1680). Teckningen återfinns på stadsmuseet i Prag." - Studio Mold

Konstverket kommer att stå kvar i Hönö Klåva under resten av sommaren.

För mer information om projektet och de andra delarna, se:
formfollowsfiction.se Länk till annan webbplats.

Sepiafärgad affisch med bland annat latinsk text och bild på fångad fluga

Grafik: Johnny Friberg

Senast uppdaterad:

Publicerad: