Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse - Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan för del av Öckerö 17:1 - Sjöbodar i Öckerö hamn

Ärende

Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare byggrätter för sjöbodar inom Öckerö hamn. Planförslaget innebär att flera mindre sjöbodar kan uppföras inom ett område i hamnen som idag används för samma ändamål. Detaljplanen möjliggör en komplettering av hamnområdet och främjar utvidgningen av pågående verksamheter inom hamnen. Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för närområdet och ett genomförande av planen bedöms kunna bidra till gestaltningen och inramningen av den inre hamnbassängen på ett positivt sätt.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet genom att anta detaljplanen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-05-26, § 115
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28
Plankarta med bestämmelser samt grundkarta och illustration
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Utredningar

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar rubricerad detaljplan med stöd av plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (SFS 2010:900).

Sammanträdesdatum: 11 juni 2020

Paragrafer: KF §45

Förvaringsplats av protokollet: Juridik och kansli

Datum för uppsättande: 25 juni 2020

Datum för nedtagande: 16 juli 2020

Typ av dokument: Kungörelse

Fil: KF § 45 - Antagande av detaljplan.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2020-06-26 13.41

Publicerad: 2020-06-26 13.29