Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse: Avgränsningssamråd för Pinans avloppsreningsverk och överföringsledningar för avloppsvatten

Öckerö kommun avser att hos Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, söka nytt tillstånd enligt miljöbalken för Pinans avloppsreningsverk samt anlägga nya överföringsledningar för avloppsvatten från Öckerö och Björkö till avloppsreningsverket på Hönö samt ny utloppsledning. För att möta den ökade spillvattenbelastningen i framtiden, inom Öckerö kommun, planeras för en uppgradering av Pinans reningsverk till att klara 20 000 personekvivalenter. Viss ombyggnation av reningsverket är nödvändig.

Berörda inbjudes att delta i samråd enligt 6 kap miljöbalken. Framtaget
samrådsunderlag som beskriver nuvarande verksamheter, planerade förändringar och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Öckerö kommuns hemsida, www.ockero.selänk till annan webbplats. Har du frågor eller vill ha mer information kontakta Jennie Fälth,
jennie.falth@ockero.se, telefon 0702 10 26 67. Synpunkter ska lämnas skriftligen till jennie.falth@ockero.se senast 29 januari 2021.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 18 december 2020

Typ av dokument: Kungörelse

Fil: Miljötillstånd för reningsverket Pinan

Senast uppdaterad: 2020-12-18 13.37

Publicerad: 2020-12-18 13.37