Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Revidering av lokala föreskrifter för avfallshantering i Öckerö kommun

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det i varje kommun finnas en renhållningsordning som ska innehålla lokala föreskrifter om hantering av avfall som gäller kommunen samt en avfallsplan. En ny regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, har antagits av kommunfullmäktige 2020-12-10. Med anledning av ändringar av avfallslagstiftningen i miljöbalken beslutade regeringen 2020-06-16 om en ny avfallsförordning. Syftet var bland annat att genomföra EU-direktiv på avfallsområdet. Huvuddelen av ändringarna i miljöbalken och huvuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft 2020-08- 01. En revidering av de lokala föreskrifterna är därför nödvändig.

Kommunstyrelsen beslutade 23 mars att ställa ut förslagen och genomföra formellt samråd under minst fyra veckor. Samråd genomförs med berörda myndigheter och aktörer samtidigt som allmänheten också har möjlighet att granska förslagen och lämna synpunkter. Handlingarna finns på kommunens webbplats samt på samhällsbyggnads anslagstavla i kommunhuset på Sockenvägen 13, Öckerö.

Paragrafer: 64

Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnad

Datum för uppsättande: 24 mars 2021

Typ av dokument: Kungörelse

Fil: Renhållningsordning 2021.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2021-03-24 10.56

Publicerad: 2021-03-24 10.36