Kungörelse - Samråd om detaljplan

För bostäder m.m. vid Knippla varv, del av Källö 1:168, Källö 1:98 m.fl., Öckerö kommun

Uppdrag från kommunstyrelsen

Öckerö kommunstyrelse beslutade 2021-04-27 om samråd av rubricerad detaljplan i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 11-13 § (SFS 2010:900).

Samrådet sker under tiden 3 – 31 maj 2021.

Planförslaget

Planområdet är beläget inom det gamla varvsområdet på Käl­lö-Knippla ca 450 meter norr om färjeläget på Källö-Knippla. Plan­området omfattar cirka 15 000 m2.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en utbyggnad av bostäder, men även att visa på möjligheter för en mer flexibel an­vändning med t.ex. kommunal och kommersiell service i bottenplan. Planen syftar till att skapa en varierad bebyggelse uppdelad på flera byggnadskroppar som byggs tätt, oregelbundet och med gavlar rikta­de mot havet. Byggnadskroppar ska uppföras så ett de visuellt tar stöd i höjder på omgivande bebyggelse och landskap och därigenom visar hänsyn till Källö-Knipplas skala och volym. Byggnationen föreslås efterlikna friliggande villor och magasinsbyggnader för att värna om miljön de placeras i, men även för att knyta an till den gamla varvs­verksamheten.

Planens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till vattnet och att skapa en koppling mellan havet och befintlig park norr om planområdet. Längs med strandkanten möjliggörs för ett torg och ett promenad­stråk. Inom delar av vattenområdet möjliggörs det för en utbyggnad av en småbåtshamn. Stora delar av planområdet nyttjas i dagsläget som en återvinnings­central. Återvinningscentralen omlokaliseras inom planområdet till en mer effektiv yta. Föreslagen yta motsvarar i storleken de återvin­ningscentraler som finns på Hyppeln och Rörö.

Planförslaget bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning har genomförts.

Här hittar du samrådshandlingarna

Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

  • Kommunens webbplats: www.ockero.se Länk till annan webbplats.
  • Kommunhuset (anslagstavlan). För öppettider se kommunens webbplats eller kontakta Kommunservice, 031-97 62 00
  • Knippla Bibliotek. För öppettider se kommunens webbplats eller kontakta biblioteket, 031-97 63 48

Med anledning av covid-19 så ser vi gärna att du så långt det är möjligt undviker att besöka kommunhuset eller biblioteket och istället tar del av handlingarna på: www.ockero.se

Så kan du påverka

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga för att kunna registreras på bästa sätt. Skriv ”Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv” och diarienummer SB 0141/16 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till:

diarium.sb@ockero.se

eller via vanlig post till:

Öckerö kommun

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad

475 80 Öckerö

Synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 maj 2021.

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter som inkommit under samrådstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan detaljplanen tas upp för beslut om granskning i kommunstyrelsen. Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Information till fastighetsägare

Det åligger fastighetsägaren att informera eventuella hyresgäster om planförslaget.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Planarkitekt Rikard Sporre Plan- och fastighetschef: Andréas Beutler

Telefon: 031-97 62 00 (vxl) Telefon: 031-97 62 00 (vxl)

E-post: rikard.sporre@ockero.se E-post: andreas.beutler@ockero.se

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 03 maj 2021

Datum för nedtagande: 31 maj 2021

Fil: Kungörelse samråd - Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv.pdf Pdf, 275.8 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: