Kungörelse - ansökan om bygglov

Underrättelse om lovansökan
del av HEDEN 1:300

Underrättelse
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit emot ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år för radiostyrd motorbana (RC-bana) på del av fastigheten HEDEN 1:300 i närheten av Hedenskolans Idrottshall vid Heinövägen 79/Hedens byväg 12.

För området gäller detaljplan "Utvidgat område för Hedens skola inom Heden 1:80 och del av 1:300", som vann laga kraft 2007. Åtgärden innebär avvikelser mot bestämmelser i detaljplanen.

Möjlighet att lämna synpunkter
Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende har möjlighet att lämna synpunkter på ansökan enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i ärendet.

Synpunkter lämnas skriftligen och ska vara miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2022-03-23:

Öckerö kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
475 80 Öckerö
E-post: bygglov@ockero.se

Handlingar i ärendet finns tillgängliga i kommunhuset, Sockenvägen 13, Öckerö.
Du kan även ta del av handlingarna i ansökan genom att kontakta byggenheten via e-post
bygglov@ockero.se eller telefon 031-97 62 00.

 

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 02 mars 2022

Datum för nedtagande: 24 mars 2022

Typ av dokument: Kungörelse

Senast uppdaterad:

Publicerad: