KUNGÖRELSE - ANSÖKAN OM BYGGLOV

Underrättelse av lovansökan
ÖCKERÖ 3:11, Prästängen 1

Underrättelse

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit emot ansökan om bygglov för tillbyggnad av Öckerö ishall vid Prästängens idrottsplats, Prästängen 1. Fastighet: Öckerö 3:11.
För området gäller detaljplan "Prästängen m.m.", som fastställdes 1983. Åtgärden avviker från detaljplan genom att utanpåliggande hiss placeras på prickmark som ej får bebyggas.

 

Möjlighet att lämna synpunkter

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen, med uppgift om egen fastighet, och sändas in till
bygglov@ockero.se eller Öckerö kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 475 80 Öckerö.
Synpunkterna ska vara förvaltningen tillhanda senast 2022-04-20.
Handlingar i ärendet finns tillgängliga i kommunhuset, Sockenvägen 13, Öckerö.
Du kan även ta del av handlingarna i ansökan genom att kontakta byggenheten via e-post
bygglov@ockero.se eller telefon 031-97 62 00

 

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 04 april 2022

Datum för nedtagande: 21 april 2022

Typ av dokument: Kungörelse

Senast uppdaterad:

Publicerad: