Kungörelse - beslut om bygglov

Prästängen 1. Fastighet: Öckerö 3:11


Dnr: L 2022-000095, Beslutsnummer MSBN § 43
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för tillbyggnad av Öckerö ishall vid Prästängens idrottsplats, Prästängen 1. Fastighet: Öckerö 3:11.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga i kommunhuset, Sockenvägen 13, Öckerö. Du kan även ta del av handlingarna genom att kontakta byggenheten via e-post bygglov@ockero.se eller tel 031-97 62 00.


Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas. Överklagan ska ställas till Länsstyrelsen i Västra Götaland men skickas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Öckerö kommun, som avgör om överklagandet kommit in i rätt tid. Vi måste ha mottagit överklagan inom fyra veckor från att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.


Paragrafer: 43

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 11 maj 2022

Datum för nedtagande: 10 juni 2022

Typ av dokument: Kungörelse

Fil: Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad:

Publicerad: