Kungörelse - beslut om bygglov

Tärnvägen 17. Fastighet: HEDEN 1:472

Dnr: L 2022-000104, Beslutsnummer MSBN § 74
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för nybyggnad av verksamhetslokaler vid Hönö pinan. Fastighet: HEDEN 1:472, Tärnvägen 17.

 

Handlingar i ärendet finns tillgängliga i kommunhuset, Sockenvägen 13, Öckerö, och kan beställas via e-post bygglov@ockero.se eller tel 031-97 62 00.

Nämndens beslut kan skriftligen överklagas. Överklagan ska ställas till Länsstyrelsen i Västra Götaland men skickas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Öckerö kommun, som avgör om överklagandet kommit in i rätt tid. Vi måste ha mottagit överklagan inom fyra veckor från att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.


Paragrafer: 74

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 04 juli 2022

Datum för nedtagande: 02 augusti 2022

Typ av dokument: Kungörelse

Senast uppdaterad:

Publicerad: