Kungörelse - Underrättelse om antagande av detaljplan

Öckerö nya centrum, DP 1, Öckerö kommun

Dnr: 0193/15, Beslutsnummer: 2022-06-30 KF § 82

BESLUT FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2022-06-30 (KF § 82) att anta rubricerad de-taljplan. Sammanträdesprotokollet har anslagits på kommunens anslagstavla 2022-07-04.

HÄR HITTAR DU ANTAGANDEHANDLINGARNA
Antagandehandlingar, protokollsutdrag och besvärshänvisning finns tillgängligt på:
Kommunens hemsida: www.ockero.se Länk till annan webbplats.

Antagandehandlingarna, protokollsutdraget och besvärshänvisning finns även tillgängligt på:

Kommunhuset (anslagstavlan, plan 2)
För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta Kommunservice, 031-97 62 00

ÖVERKLAGANDE
Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda (13 kap. 11 § plan- och bygglagen SFS 2010:900).

I överklagandet ska det anges vilket beslut det är som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress. Överklagandet ska vara skriftligt och kan lämnas via vanlig post till:

Öckerö kommun
Kommunfullmäktige
475 80 Öckerö

Eller via e-post till:
kommun@ockero.se

Överklagandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast den 26 juli 2022.

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat det eller när Länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva plan-beslutet enligt 11 kap. 10 § PBL om detta sker senare. En detaljplan gäller först sedan antagandebe-slutet har vunnit laga kraft och får inte genomföras innan dess (5 kap. 40 § PBL).


/Avdelningen för plan, fastighet och samhällsutveckling

Sammanträdesdatum: 30 juni 2022

Paragrafer: 82

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 04 juli 2022

Datum för nedtagande: 26 juli 2022

Typ av dokument: Kungörelse

Senast uppdaterad:

Publicerad: