Kungörelse -Samråd om detaljplan

För bostadsområde Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av 2:802, Öckerö
Öckerö kommun

UPPDRAG FRÅN KOMMUNSTYRELSEN

Öckerö kommunstyrelse beslutade 2022-06-21 (KS § 159) om samråd av rubricerad detaljplan

i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap. 11-13 § (SFS 2010:900).

Samrådet sker under tiden 5 juli – 5 september 2022.

PLANFÖRSLAGET

Planområdet omfattar cirka 11 784m² och är beläget på den södra delen av Öckerö, vid Skolvägen och strax söder om Brattebergsskolan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i fem flerbostadshus med cirka 80
lägenheter med möjlighet till begränsad centrumverksamhet i bottenplan.
Avsikten är att öka utbudet och variationen av bostäder inom kommunen.

Detaljplanen bedrivs med utökat förfarande. Laga kraftvunnen detaljplan ersätter byggnadsplan från 1971 inom föreslaget planområde. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

HÄR HITTAR DU SAMRÅDSHANDLINGARNA

Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

Kommunens hemsida: www.ockero.se Länk till annan webbplats.

Kommunhuset (anslagstavlan, entréplan)

För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta Kommunservice, 031-97 62 00

Öckerö Bibliotek

För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta biblioteket, 031-97 63 48

SÅ KAN DU PÅVERKA

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till

insyn och påverkan. Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Synpunkterna ska vara skriftliga för att kunna registreras på bästa sätt.
Skriv ”Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av 2:802” och diarienummer ”SB 0151/20” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta hanteringen.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till:

diarium.sb@ockero.se

eller via vanlig post till:

Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Avd. för plan, fastighet och samhällsutveckling
475 80 Öckerö

Synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 5 september 2022.

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter som inkommit under samrådstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan detaljplanen tas upp för beslut om granskning i kommunstyrelsen. Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Information till fastighetsägare:

Det åligger fastighetsägaren att informera eventuella hyresgäster om planförslaget.

Öppet hus:

Den 22/8 mellan kl. 10:00-12:00 och 16:00-18:30 och den 23/8 mellan kl. 10:00-12:00 kommer personal från kommunens avdelning för plan, fastighet och samhällsutveckling att finnas på plats på Öckerö bibliotek för att besvara frågor om detaljplanen. För öppettider se kommunens webbplats eller kontakta biblioteket, 031-97 63 48 har du Frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Planarkitekt

Klara Kållberg

E-post: klara.kallberg@ockero.se

Tel: 031-97 62 00 (vxl)

Tf Avd. chef för plan, fastighet och samhällsutveckling

Anna Dannjé Brocker

E-post: anna.dannje.brocker@ockero.se

Tel: 031-97 62 00 (vxl)

/ Kommunstyrelsen

Paragrafer: 159

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för plan, fastighet och samhällsutveckling

Datum för uppsättande: 05 juli 2022

Datum för nedtagande: 05 september 2022

Senast uppdaterad:

Publicerad: