Kungörelse: Granskning av Fördjupad översiktsplan för Björkö, Öckerö kommun


Granskning

Granskningen sker under tiden 20 januari – 24 mars 2023. Under granskningstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på kommunens hemsida (www.ockero.se Länk till annan webbplats.), på kommunhuset (anslagstavlan, plan 2) och på Björkö Bibliotek.

Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga för att kunna registreras på bästa sätt.

Skriv ”Fördjupad översiktsplan för Björkö” och diarienummer ”KS 0257/22” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till: diarium.ks@ockero.se, eller via vanlig post till: Öckerö kommun, Kommunstyrelsen/Avdelningen för plan fastighet och samhällsutveckling, 475 80 Öckerö. Synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 24 mars 2023.

Öppet hus

Under granskningstiden kommer ett öppet hus genomföras på Björkö där du kan komma och ställa frågor till kommunens tjänstepersoner. Läs vidare på kommunens hemsida.

Planförslag

Syftet med fördjupad översiktsplan för Björkö är att den på ett generellt men tydligt sätt ska redovisa möjligheter och utmaningar för en utveckling av Björkö tätortsområde med omnejd, samt lämna rekommendationer och riktlinjer för utvecklingen. Syftet med fördjupad översiktsplan för Björkö är även att för det avgränsande geografiska området, ersätta ÖP Utblick Öckerö avseende markanvändningskartan, samt utveckla och förtydliga översiktsplanens mål för Björkö.

Frågor

Kontaktpersoner för frågor kring planförslaget eller granskning är:

Planarkitekt Rikard Sporre, Rikard.Sporre@ockero.se, tel. 031-97 62 00 (vxl) eller

Avdelningschef Plan fastighet och samhällsutveckling Anders Ohlsson, Anders.Ohlsson@ockero.se, tel. 031-97 62 00 (vxl).


Fil

KS protokoll 2022-12-20 KS § 279 Pdf, 89.1 kB.

Sammanträdesdatum: 20 december 2022

Paragrafer: 279

Förvaringsplats av protokollet: Avdelning för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 19 januari 2023

Datum för nedtagande: 24 mars 2023

Senast uppdaterad:

Publicerad: