Kungörelse: Samråd 2

Detaljplan för Södra Långesands industriområde, del av ÖCKERÖ 1:552 M.FL. ÖCKERÖ KOMMUN

Samråd 2

Samråd 2 sker under tiden 31 mars – 23 april 2023. Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på kommunens hemsida (www.ockero.se Länk till annan webbplats.), på kommunhuset (anslagstavlan, entréplan) och på Öckerö Bibliotek.

Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga för att kunna registreras på bästa sätt.

Skriv ”Södra Långesands Industriområde” och diarienummer ”KS 2023/40” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till: kommun@ockero.se, eller via vanlig post till: Öckerö kommun, Kommunstyrelsen/Avdelningen för strategisk samhällsutveckling, 475 80 Öckerö. Synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 23 april 2023.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Samrådsmöte

Under samrådet kommer ett samrådsmöte genomföras där du kan komma och ställa frågor om planförslaget till kommunens tjänstepersoner. Läs vidare på kommunens hemsida www.ockero.se Länk till annan webbplats.

Planförslag

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning och komplettering av det befintliga verksamhetsområdet Långesand/Södra Långesand, med en inriktning mot icke störande verksamheter av mindre eller medelstor art närmast Hälsövägen samt industri, varvsverksamhet (produktion och reparation/service) samt hamnanläggning i planområdets nordöstra del.

Behovet av mindre och medelstora lokaler är stort bland kommunens näringsidkare och tillgången på sådana lokaler bedöms vara en viktig förutsättning för utvecklingen av det lokala näringslivet. Tillskapande av fler lämpliga verksamhetsytor, fler arbetstillfällen och en utökad service för kommunens invånare bedöms utgöra ett angeläget allmänt intresse och bidra till kommunens utveckling i stort. Planförslaget ska tillgodose dessa behov och samtidigt öka tillgängligheten till värdefulla rekreationsområden i anslutning till planområdet.

Planförslaget är huvudsakligen förenlig med kommunens gällande översiktsplan, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018.

Planförslaget riskerar att medföra betydande miljöpåverkan, varför en strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning upprättas i planarbetet.

Frågor

Kontaktpersoner för frågor kring planförslaget eller samrådet är:

Planarkitekt Rikard Sporre,
Rikard.sporre@ockero.se, tel. 031-97 62 00 (vxl) eller

Avdelningschef strategisk samhällsutveckling Anders Ohlsson,
Anders.Ohlsson@ockero.se, tel. 031-97 62 00 (vxl).

Fil

KS protokoll 2023-03-28 KS § 59 Pdf, 125.1 kB.

Paragrafer: § 59

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 29 mars 2023

Senast uppdaterad:

Publicerad: