Förslag till Grötö Knötens naturreservat i Öckerö kommun

Öckerö kommun har tagit fram ett förslag till bildande av Grötö Knötens naturreservat i Öckerö kommun. Det föreslagna naturreservatet ligger på ön Grötö, som är en av 10 bebodda öar i Öckerö kommun, i Göteborgs skärgård.

På öns nordligaste del ligger Knöten, ett område med magra betesmarker och med en rik flora av sällsynta och hävdgynnade arter, samt ett vattenområde med grunda mjukbottnar och ålgräs.

Samtliga, av kommunen kända sakägare, får förslaget med post till den av kommunen kända postadressen. Förslaget finns även tillgängligt i kommunhuset i Öckerö kommun (kommun@ockero.se, telefonnummer: 031-97 62 00) samt på kommunens hemsida:
Förslag till Grötö Knötens naturreservat | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Sakägare föreläggs härmed att till Öckerö kommun senast 2023-06-05 inkomma med eventuellt yttrande över förslaget. Yttrandet ska skickas till kommun@ockero.se eller Öckerö kommun, 475 80, Öckerö. Ange Dnr 0221-22 Naturreservat på Grötö.

Fil

KS protokoll 2023-03-28 KS § 61 Pdf, 163.9 kB.

Paragrafer: § 61

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Senast uppdaterad:

Publicerad: