Kungörelse: Laga kraft Detaljplan för öckerö Nya Centrum DP1
Öckerö, Öckerö kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2022-06-30 (KF § 82) om antagande av detaljplan daterad 2022-05-24 för Öckerö Nya Centrum DP 1, Öckerö, Öckerö kommun i Västra Götalands län.

Beslutet överklagades av sakägare innan överklagandetidens utgång till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog 2023-04-03 överklagandet (Mål nr P 3180-22). Mark- och miljödomstolens beslut har inte överklagats vid överklagandetidens utgång 2023-04-24.

Antagandebeslutet har därför vunnit laga kraft 2023-04-24.

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt 15 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900), måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett kommuncentrum med servicefunktioner och bostäder för kommunens invånare. Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder, service, handel, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter.


Öckerö 2023-05-08

Kommunstyrelsen


Kungörelse Laga kraft Detaljplan för Öckerö Nya centrum DP1 Öckerö, Öckerö kommun Pdf, 154.4 kB.


Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Senast uppdaterad:

Publicerad: