Kungörelse: Beslut om att bilda Grötö Knötens naturreservat

Kommunfullmäktige i Öckerö kommun har den 2023-11-23 beslutat att bilda naturreservat på Grötö och meddelat föreskrifter för naturreservatet. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.

Samtliga, av kommunen kända sakägare, får beslutet med post till den av kommunen kända postadressen. Beslutet finns tillgängligt i kommunhuset på Öckerö och på webben (www.ockero.se Länk till annan webbplats., e-postadress: kommun@ockero.se telefonnummer: 031 -97 62 00).

Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen genom skrivelse till kommun@ockero.se eller Öckerö kommun, 475 80 Öckerö. Skrivelsen ska ha kommit till kommunen senast den 2023-12-19.

Ange diarienummer 0221/22 samt att det gäller Grötö Knötens naturreservat.

Sammanträdesdatum: 23 november 2023

Paragrafer: 179

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och Kommunikation

Datum för uppsättande: 27 november 2023

Datum för nedtagande: 19 december 2023

Typ av dokument: Kungörelse

Fil: Beslut om att bilda Grötö Knötens naturreservat

Senast uppdaterad:

Publicerad: