Kungörelse från Länsstyrelsen i Västra Götaland: Vindkraftsparken Mareld i Västerhavet

Mareld Green Energy AB har till regeringen lämnat in ansökan om tillstånd till uppförande, drift och avveckling av vindkraftspark ”Mareld” i södra Skagerrak och norra Kattegatt inom Sveriges ekonomiska zon, enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Ansökan omfattar upp till 165 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på varje vindkraftverk om 350 meter över havsnivån med tillhörande transformatorstationer, fundament och sammanhängande anläggningar. Lokaliseringen planeras cirka 40 km väster om Lysekil och Orust, se bilaga A i ansökan. Potentiell produktion beräknas med upp till 12 TWh årligen, vilket anges motsvara ett års elförbrukning för cirka 1,2 miljoner hushåll med en uppskattning på 10 000 kWh per hushåll och år. Mareld Green Energy AB yrkar på en driftstid om 45 år. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har genom regeringsbeslut fått i uppdrag att bereda ärendet. När beredningen av ärendet är avslutad och ärendet är klart för avgörande ska länsstyrelsen återlämna ärendet till regeringen med ett förslag till beslut.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Samråd med annat land ska ske enligt 6 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket ansvarar för att sådant samråd sker.

Senast uppdaterad:

Publicerad: