Underrättelse: Granskning - Detaljplan för Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av 2:802

Kommunstyrelsen beslutade 2024-05-29 att detaljplanen för Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av 2:802 ska skickas ut på granskning. Granskning sker under tiden 5 juni – 30 juni 2024. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under granskningstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på kommunens hemsida (www.ockero.se), på kommunhuset (anslagstavlan, entréplan) och på Öckerö bibliotek. Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Synpunkterna ska vara skriftliga för att kunna registreras på bästa sätt. Skriv ”Detaljplan för Gamla Ankaret” och diarienummer ”KS 2023/111” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till: kommun@ockero.se, eller via vanlig post till: Öckerö kommun, Kommunstyrelsen/Avdelningen för strategisk samhällsutveckling, 475 80 Öckerö.

Synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2024. Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Paragrafer: KS 2024-05-29 § 170

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 04 juni 2024

Datum för nedtagande: 01 juli 2024

Typ av dokument: Kungörelse

Fil: Underrättelse Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av 2:802.pdf Pdf, 159.5 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: