Justerat protokoll från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2024-06-18

Protokoll från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 juni 2024 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten som kan överklagas genom kommunalbesvär (laglighetsprövning enligt 13 kap. 1 § kommunallag ) måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Myndighetsbeslut delges de som det gäller genom delgivning och kungörelse. De överklagas genom förvaltningsbesvär (§§ 40 - 48 förvaltningslag) senast tre veckor från den dag du som överklagar fått del av beslutet. Myndighetsbeslut publiceras inte på hemsidan, kontakta kommunservice om du vill ta del av de.

Sammanträdesdatum: 18 juni 2024

Paragrafer: 110 - 134

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 20 juni 2024

Datum för nedtagande: 12 juli 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-1a66f40c45c03433396-fa61a473a2b06533747-2a3ec7f6c3947099269 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: