Behandling av personuppgifter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Öckerö kommun följande information för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna, samlas in och används för att leverera den information du valt att prenumerera på. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

Dina personuppgifter tillsammans med dina prenumerationsval sparas hos Öckerö kommun så länge du väljer att prenumerera på information från ockero.se. Uppgifterna skyddas med relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder hos Öckerö kommun.

Öckerö kommun är en offentlig myndighet vilket innebär att dina uppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman vid en begäran om att få ta del av myndighetens allmänna handlingar (2 kap. tryckfrihetsförordningen). Före ett utlämnande görs alltid en sekretessprövning.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Vidare har du rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter samt rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig

Öckerö kommuns styrelse och samtliga nämnder (organisationsnummer 212000-1280) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter inom sina verksamhetsområden.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt, frågor och mer information

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill göra invändningar, rättelse eller komplettera uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Öckerö kommun
475 80 Öckerö

E-post: kommun@ockero.se

Du kan även kontakta oss på telefon 031-97 62 00

Dataskyddsombud

För kontakt med Öckerö kommuns dataskyddsombud:

Johan Bergström, Göteborgsregionens kommunalförbund

Box 5073
402 22 Göteborg

E-post: Johan.Bergstrom@goteborgsregionen.se

Länk till annan webbplats.

Integritetsskyddsmyndigheten

Vill du klaga på Öckerö kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

E-post  imy@imy.se

Webbplats Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö