Hur fungerar kommunen?

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Vad som ska göras bestämmer medborgarna i kommunen.

Alla kan dock inte delta i besluten, och därför väljer medborgarna vart fjärde år politiker i kommunvalet. Dessa förtroendevalda politiker representerar alla som bor i kommunen och har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Det är de som fattar besluten.

Invånarna väljer kommunfullmäktige

Fullmäktige är det högsta beslutande organet. Det är kommunens medborgare som röstar in politiker i fullmäktige. Fullmäktige fattar övergripande beslut och sätter de övergripande målen. Fullmäktige är på så sätt kommunens ”riksdag”.

Kommunfullmäktige utser nämnderna

Nämnderna består av politiker som utses av fullmäktige. De har särskilda ansvarsområden. Nämnderna ”bryter ner” målen som fullmäktige fastställt och sköter det löpande arbetet. Till varje nämnd är en förvaltning kopplad. Förvaltningens anställda utför det arbete som de förtroendevalda har fattat beslut om. Nämnderna ansvarar för att följa upp att förvaltningens arbete leder mot de mål som politikerna har satt upp.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens ”regering” och har ett övergripande ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd är ansvarig för.

Nämnderna bryter ner de övergripande målen till det egna ansvarsområdet och styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare. Till exempel har barn- och utbildningsnämnden en förvaltning som heter barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är uppdelade i olika verksamhetsområden eller avdelningar.

Nämnderna ansvarar för att följa upp att förvaltningens arbete leder mot de politiska målen.

Polititisk organisation

I Öckerö kommun finns cirka 100 politiker med uppdrag i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Endast en förtroendevald, kommunalrådet, är heltidspolitiker. Nämndordförandena är normalt deltidspolitiker och resten är så kallade fritidspolitiker, vilket betyder att de har sitt förtroendeuppdrag vid sidan av ett vanligt arbete. Mandatperioden 2018-2022 har Öckerö kommun en samverkan mellan Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Övriga partier; Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, ingår i oppositionen.

Kommunalråd och oppositionsledare

Kommunalråd under mandatperioden 2018-2022 är Jan Utbult (KD).

Oppositionsråd är Maria Brauer (S)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som utses vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Läs mer om Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnder/styrelsers verksamhet. Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Läs mer om Kommunstyrelsen

Nämnder och förvaltningar

Öckerö kommun har fyra politiska nämnder som ansvarar för kommunens verksamhet inom olika fackområden.

Nämnderns uppgifter är att

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • vara remissinstanser för övergripande frågor
  • genomföra de beslut som fattas i fullmäktige.

Revisorer

Kommunrevisionen är ett medel för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet. Revisionen består av politiker och tillsätts utifrån mandatfördelningen, men ska vara opolitiska i sitt uppdrag. Till sin hjälp har revisorerna under nuvarande upphandlingsperiod revisionsföretaget E&Y Building a better working world

Läs mer om kommunrevisionen

Rådgivande organ

Bolag och stiftelser

Öckerö Fastigheter är en koncern vars moderbolag heter Öckerö Fastighets AB, ofta förkortat ÖFAB. Bolaget är helägt av Öckerö kommun, och underordnas därför kommunfullmäktige. Bolaget bedriver sin verksamhet genom affärsdelarna Öckerö Fastighets AB, Öckerö Bostads AB och Öckerö Nät, men all verksamhet sker sedan 2017 under samlingsnamnet Öckerö Fastigheter.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Öckerö kommun äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter som rör alltifrån bostäder och skolor till affärslokaler och kommunala lokaler.

Öckerö fastigheters styrelse består av sju ledamöter och en personalrepresentant.

Öckerö Rederi AB, även kallat ÖRAB, äger och förvaltar fartyget Gunilla. Bolaget är helägt av kommunen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö