Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja de ledningsprocesser i Öckerö kommun som ägs av kommunstyrelsen. Förvaltningens övergripande uppgift är att ge kommunstyrelsen och samtliga nämnder det stöd och underlag som behövs för att kunna ta det politiska ansvaret. Förvaltningen ska också ansvara för att det finns en effektiv, kvalitativ och rättssäker myndighetsutövning och hantering av huvudmannauppgifter i Öckerö kommun.

Uppdrag

Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja de ledningsprocesser i Öckerö kommun som ägs av kommunstyrelsen. Förvaltningens övergripande uppgift är att ge kommunstyrelsen och samtliga nämnder det stöd och underlag som behövs för att kunna ta det politiska ansvaret. Förvaltningen ska också ansvara för att det finns en effektiv, kvalitativ och rättssäker myndighetsutövning och hantering av huvudmannauppgifter i Öckerö kommun.

I stödet till nämnderna ingår uppgifter som att föreslå mål och budget för drift och investeringar, utveckla, följa upp och utvärdera system, mål och ekonomiskt resultat för kommunen.

Budget- och uppdragshandling Pdf, 337.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Organisation

Förvaltningsledning

Förvaltningen leds av kommundirektör Rickard Vidlund.

I kommunstyrelsens förvaltningsledning ingår:

  • Avdelningschef för Ekonomi, upphandling och IT
  • Avdelningschef för Juridik, HR och kommunikation
  • Avdelningschef för Plan, fastighet och samhällsutveckling
  • Enhetschef för Besöks- och näringsliv
  • Säkerhetschef
  • Kommuncontroller
  • Planeringsledare kvalitet och utveckling
  • Planeringsledare samordning och stöd

Ekonomi, upphandling och IT

Ekonomi sköter kommunens dagliga bokföring, in- och utbetalning, fakturering, kravverksamhet. De ansvarar också för fakturering och krav av vatten- och renhållningsavgifter. Därutöver ansvarar enheten för finansiella frågor - lånehantering, likviditetsplanering och samordnar den kommunala inköpsverksamheten via gemensamma ramavtal.

Enheten planerar och driver kommunens årliga budgetprocess och sammanställer nämndernas budgetmaterial till budgetberedningen. Ansvaret för kommunens ekonomiska rapporter, delårsbokslut och årsbokslut ligger hos Ekonomienheten som dels sammanställer de ekonomiska rapporterna dels arbetar med att utveckla kommunens rutiner för ekonomisk rapportering.

Ekonomienheten ger även stöd till nämnderna i ekonomiska frågor.

IT är en funktion ser till att kommunens medarbetare kan använda IT-resurserna på ett funktionellt sätt.

Juridik, HR och kommunikation

Personalenheten ger stöd till kommunstyrelsen och förvaltningar när det gäller personalstrategiska frågor för kommunen i sin helhet som arbetsgivare. Genom information, utbildning och råd ger personalenheten stöd i första hand till kommunens chefer och ledare. Ansvaret som arbetsgivare för den enskilda medarbetaren och ledaren i kommunen har cheferna inom respektive förvaltning. Personalförsörjning, utveckling av arbetsorganisation, ledarskap, lönepolitik och personalekonomiska analyser är fem viktiga områden för att utveckla verksamheterna. Personalenheten företräder ytterst kommunen i arbetsrättsliga tvister och tecknande av kollektivavtal.

Avdelningen arbetar även med kommunikation. Kommunservice, kommunens kontaktcenterfunktion är organisierad på avdelningen. Kommunservice hjälper invånare, besökare och företagare med information och upplysning samt vägledning och rådgivning i kommunala ärenden. Kommunservice ger stöd till kommunens olika verksamheter att göra det enklare för kommunens målgrupper i sin kontakt med kommunen.

Plan, fastighet och samhällsutveckling

Plan, fastighet och samhällsutveckling är en avdelning i kommunstyrelsens förvaltning som ansvarar för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning. Enheten ansvarar även för det geografiska informationssystemet (GIS), kartverksamhet och fastighetsregister.

Besöks- och näringsliv

Besöks- och näringslivsenheten arbetar med att utveckla besöks- och näringslivet i Öckerö kommun.

Säkerhet

Öckerö kommun har en säkerhets- och krishanteringsorganisation som samordnar risk-och säkerhetsarbetet inom kommunens verksamheter, bolag och mot kommuninvånare. För samordning och som stöd till förvaltningar och bolag finns i kommunen en säkerhetschef som ansvarar för utarbetande av riktlinjer, utveckling av modeller och metoder inom säkerhets- och krishanteringsområdet och utgör stöd till verksamheterna.

Senast uppdaterad:

Publicerad: