Verksamhetsområde Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsverksamhetens uppgift är att samordna processer inom området för att åstadkomma god samhällsutveckling. Det vi bland annat svarar för är långsiktig strategisk planering och teknisk infrastruktur. Här nedan kan du läsa mer om Samhällsbyggnads enheter.

Uppdrag


Organisation

Verksamheten är fördelade på följande enheter:

Färjeenheten har ett övergripande ansvar för båttrafikfrågor och de kommunala färjelägena. Kommunen kör färja på uppdrag av Västtrafik mellan Öckerö- Björkö- Kalvsund- Grötö.  De utför även fordonstrafik med färja mellan Öckerö-Grötö- Kalvsund samt att de arbetar för att minska skadliga utsläpp. Enheten är miljöcertifierad.

Gatuenheten ansvarar för trafiksäkerheten och framkomligheten på det kommunala vägnätet där kommunen är huvudman i Öckerö kommun. I ansvaret ingår drift och skötsel av kommunens gatubelysning och trafiksignaler, brandposter och dagvattenbrunnar samt utbyggnad, reglering och underhåll av kommunens vägar och gång- cykelbanor.

I uppdraget ingår att tillgodose transportbehovet för medborgarna och näringsliv, och utföra barmarksskötsel, vinterväghållning och olika anläggningsarbeten i kommunen. Verksamheten utförs i egen-regi och genom upphandlad entreprenad med en helhetssyn i samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer och övriga intressenter.

 

Kostenheten levererar en varierad ekologisk hållbar, god, säker och näringsriktig måltid till kommunens förskolor, skolor, äldreboende och hemtjänst. Vi ansvarar för en effektiv drift genom att ha kontroll på personal, ekonomi och menyhantering samt vi har en tydlig uppföljning av vår verksamhet.

Kretsloppsenheten ansvarar för insamling och transport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Enheten har även ansvar för driften av kommunens fem återvinningscentraler (ÅVC). På återvinningscentralerna omhändertas bl. a. farligt avfall, och annat avfall som inte sorteras fastighetsnära, från hushåll och verksamheter. På uppdrag av FTI, förpackning och tidningsinsamlingen, samlar enheten in förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas från våra återvinningsstationer (ÅVS).

Lokalvårdsenheten är utförare av städ i kommunens lokaler enligt givna föreskrifter. Vi arbetar med tydliga instruktioner för utförare och brukare samt med genomtänkt ergonomi.

Planenheten arbetar med strategiska frågor bland annat handlägger översiktsplanen, en fördjupning av översiktsplanen, planbesked, detaljplaner och planprogram.

Miljöenheten handlägger samordning av skyddjakt, viltvård och årlig rapportering av jaktarrendatorer. Enheten kan erbjuda energi- och klimatrådgivning till allmänheten, företag och föreningar. De följer även upp miljömålsarbetet och handlägger Miljöbokslut samt samordnar genomförandet av EES-strategin.

Byggenheten arbetar med frågor som rör bygg nytt eller bygga om.

Samhällsbyggnad administration stödjer, utvecklar och samordnar samhällbyggnadsprocessen.

Vatten- och avloppsenheten ansvarar för distribution av renvatten och renar det vattnet som du spolar ner i avloppet. Enheten ansvarar även för drift och underhåll av kommunens land- och sjöförlagda ledningsnät. Renvattenanläggningen omfattar cirka 14 mil land- och sjöförlagt vattenledningsnät, 10 stycken tryckstregningspumpstationer samt 11 stycken resevoarer varav 9 stycken är i kontinuerlig drift.Totalt är cirka 5 000 abonnenter anslutna till VA-anläggningen i kommunen. Avloppsanlägningen omfattar 17 mil land- och sjöförlagt avloppledningsnät, cirka 70 stycken pumpstationer och 3 stycken avloppsreningsverk. VA-anläggningen representerar ett värde om cirka 1 miljard kronor.

Politisk nämnd

Verksamhet samhällsbyggnad verkställer kommunstyrelsens samt bygg- och miljönämndens ansvar och uppdrag.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Johannes Wallgren

Verksamhetschef Samhällsbyggnad

Camilla Rydenskog

Tillförordnad Enhetschef Färjetrafiken

Annie Bedö

Enhetschef Gata

Thomas Wijk

Enhetschef Kretslopp

Linda Nilsson

Enhetschef Lokalvård och Kost

Andreas Beutler

Enhetschef Plan, bygg och miljö

Lisette Larsson

Enhetschef Vatten och avlopp