Verksamhetsområde Styr och stöd

Uppdrag

 

Organisation

Digitalisering och kommunikationsenheten

Digitalisering och kommunikation arbetar med kommunikation, IT och digitalisering. Kommunservice, kommunens kontaktcenterfunktion är organisierad på enheten. Kommunservice hjälper invånare, besökare och företagare med information och upplysning samt vägledning och rådgivning i kommunala ärenden. Kommunservice ger stöd till kommunens olika verksamheter att göra det enklare för kommunens målgrupper i sin kontakt med kommunen.

IT-service är en funktion med stort ansvar men uppdraget är tydligt; att se till att våra medarbetare kan använda kommunens IT-resurser på ett funktionellt sätt.

Ekonomienheten

Ekonomienheten sköter kommunens dagliga bokföring, in- och utbetalning, fakturering, kravverksamhet. De ansvarar också för fakturering och krav av vatten- och renhållningsavgifter. Därutöver ansvarar enheten för finansiella frågor - lånehantering, likviditetsplanering och samordnar den kommunala inköpsverksamheten via gemensamma ramavtal.

Enheten planerar och driver kommunens årliga budgetprocess och sammanställer nämndernas budgetmaterial till budgetberedningen. Ansvaret för kommunens ekonomiska rapporter, delårsbokslut och årsbokslut ligger hos Ekonomienheten som dels sammanställer de ekonomiska rapporterna dels arbetar med att utveckla kommunens rutiner för ekonomisk rapportering.

Ekonomienheten ger även stöd till nämnderna i ekonomiska frågor.

Juridik och kanslienheten

På juridik- och kanslienheten finns funktionerna juridik- och kanslichef, kommunjurist, kommunarkivarie, valsamordnare, nämndsekreterare, registrator och administratör. Några exempel på uppgifter som ingår i enhetens breda uppdrag är:

  • Ansvara för administrationen för de politiska organen, kommunens centralarkiv och utövandet av arkivmyndighetens tillsynsverksamhet.
  • Stödja, hjälpa och utbilda kommunens anställda och förtroendevalda i frågor som rör kommunens dokumenthantering och för kommunal verksamhet gällande lagstiftning.
  • Samordna, planera och leda arbetet med kommunens valprocess och valadministration i samband med de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting samt Europaparlamentet.
  • Ansvara för kommunens registerförteckningar samt stödja anställda och förtroendevalda i deras arbete med att efterleva bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen (GDPR).

Personalenheten

Personalenheten ger stöd till kommunstyrelsen och förvaltningar när det gäller personalstrategiska frågor för kommunen i sin helhet som arbetsgivare. Genom information, utbildning och råd ger personalenheten stöd i första hand till kommunens chefer och ledare. Ansvaret som arbetsgivare för den enskilda medarbetaren och ledaren i kommunen har cheferna inom respektive förvaltning. Personalförsörjning, utveckling av arbetsorganisation, ledarskap, lönepolitik och personalekonomiska analyser är fem viktiga områden för att utveckla verksamheterna. Personalenheten företräder ytterst kommunen i arbetsrättsliga tvister och tecknande av kollektivavtal.

Politisk nämnd

Styr och stöd är ett verksamhetsområde under Kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Anna Dannje Brocker

Verksamhetschef

Oskar Nilsson

Enhetschef Ekonomi

Tannaz Ghaderi

Enhetschef Kansli och juridik

Maria Höglund Niklasson

Enhetschef Personal