Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Organisation

Förvaltningsledning

Förvaltningen leds av förvaltningschef Andreas Beutler.

Enheten för central administration och nämnd

Enheten för central administration och nämnd administrerar förvaltningsövergripande frågor såsom samverkan med fack, förberedande av ärenden till nämnden och annan administration.

Kost- och lokalvård

Kost levererar måltider inom förskola och skola, Solhöjdens äldreboende och till kommunens hemtjänst. Lokalvård utför daglig städning i lokalerna där kommunerna har verksamhet.

Trafik och anläggning

Trafik- och anläggningsenheten ansvarar för planering, utbyggnad, drift och skötsel av kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar. Enheten förvaltar, planerar, utvecklar samt sköter drift och skötsel av kommunala idrotts- och friluftsanläggningar, grönområden, lekplatser och badplatser. Enheten har också ansvar för kommunens arrendeverksamhet, färdtjänst och parkeringstillstånd.

Bygg- och miljöenheten

Bygg- och miljöenheten arbetar främst med myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Det kommunala tillsynsansvaret inom lagstiftningarnas tillämpningsområden ligger hos Bygg- och miljöenheten.

Enheten arbetar även med anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning, i syfte att möjliggöra ett självständigt liv i eget boende.

Vatten- och avloppsenheten

Vatten- och avloppsenheten har ansvar för att tillgodose behovet av dricksvatten och hantering av spill- och dagvatten inom kommunen.

Kretsloppsenheten

Kretsloppsenheten har ansvar för insamling och hantering avfall från hushåll och verksamheter och ansvar för kommunens källsortering.

Politisk nämnd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mer information om Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Senast uppdaterad:

Publicerad: