Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Organisation

Förvaltningsledning

Förvaltningen leds av Andreas Beutler.

Budget- och uppdragshandling Pdf, 138.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kost- och lokalvård

Kost levererar måltider inom förskola och skola, Solhöjdens äldreboende och till kommunens hemtjänst. Lokalvård utför daglig städning i lokalerna där kommunerna har verksamhet.

Trafik och anläggning

Trafikenheten ansvarar för förvaltning, planering, utbyggnad, drift och skötsel av kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar. Enheten förvaltar, planerar, utvecklar samt sköter drift och skötsel av kommunala idrotts- och friluftsanläggningar, grönområden, lekplatser och badplatser.

Trafikenheten ansvarar även för handläggning och beslut om färdtjänst och parkeringstillstånd.

Bygg- och miljöenheten

Bygg- och miljöenheten arbetar främst med myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Det kommunala tillsynsansvaret inom lagstiftningarnas tillämpningsområden ligger hos Bygg- och miljöenheten. Tillsynsutövningen innefattar huvudsakligen handläggning av anmälningar och ansökningar, genomförande av plats- och tillsynsbesök, hantering av klagomål, att besvara remisser samt utfärda start- och slutbesked. En stor och viktig del är också att ge råd och information till såväl privatpersoner, entreprenörer som andra myndigheter.

Enheten arbetar även med anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning, i syfte att möjliggöra ett självständigt liv i eget boende.

Vatten- och avloppsenheten

VA-enheten tillgodoser behovet av tillgång till dricksvatten.

Kretsloppsenheten

Kretsloppsenheten samlar in avfall från hushåll och verksamheter, mellanlagrar samt transporterar vidare.

Båttrafiken

Båttrafiken ansvarar för persontransporter mellan öarna med linjetrafik på uppdrag av Västtrafik (färjeleden Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö)

Politisk nämnd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mer information om Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Senast uppdaterad:

Publicerad: