Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Organisation

Förvaltningsledning

Förvaltningen leds av Andreas Beutler.

Budget- och uppdragshandling Pdf, 138.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kost- och lokalvård

Kost levererar måltider inom förskola och skola, Solhöjdens äldreboende och till kommunens hemtjänst. Lokalvård utför daglig städning i lokalerna där kommunerna har verksamhet.

Trafik- och fritidsenheten

Trafikenheten ansvarar för förvaltning, planering, utbyggnad, drift och skötsel av kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar. Enheten förvaltar, planerar, utvecklar samt sköter drift och skötsel av kommunala idrotts- och friluftsanläggningar, grönområden, lekplatser och badplatser.

Trafikenheten ansvarar även för handläggning och beslut om färdtjänst och parkeringstillstånd.

Bygg- och miljöenheten

Byggenheten arbetar med frågor som rör nybyggnadt eller ombyggad.

Miljöenheten handlägger samordning av skyddjakt, viltvård och årlig rapportering av jaktarrendatorer. Enheten kan erbjuda energi- och klimatrådgivning till allmänheten, företag och föreningar. De följer även upp miljömålsarbetet och handlägger Miljöbokslut samt samordnar genomförandet av EES-strategin.

VA-enheten

Va-eneten tillgodoser behovet av tillgång till dricksvatten.

Kretsloppsenheten

Kretsloppsenheten samlar in avfall från hushåll och verksamheter, mellanlagrar samt transporterar vidare.

Båttrafiken

Båttrafiken ansvarar för persontransporter mellan öarna med linjetrafik på uppdrag av Västtrafik (färjeleden Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö)

Politisk nämnd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mer information om Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Senast uppdaterad:

Publicerad: