Socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Öckerö kommun är uppdelad i två verksamhetsområden: Individ- och familjeomsorg/Funktionsstöd och Äldreomsorg. I förvaltningen ingår även Räddningstjänsten samt enheten förvaltningsstöd och utveckling.

Uppdrag

Tillsammans ansvarar verksamhetsområdena och enheterna mot socialchef för personal, budget, kvalitet och utvecklingsfrågor. Socialförvaltningen är en egen förvaltning och har en egen nämnd.

Grunden inom Socialförvaltningen är att:

  • skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna.
  • skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet.
  • frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Antal årsarbetare: 376

Årsbudget: 270 mkr

Budget- och uppdragshandling Pdf, 337.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Organisation

Förvaltningschef

Förvaltningen leds av socialchef Malin Tisell.

Förvaltningsstöd och utveckling

Enheten Förvaltningsstöd och utveckling består av administratörer, utredare, verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och leds av en administrativ chef. Enheten ska bidra till att det finns ett tydligt och hållbart verksamhetsstöd så att handläggare och chefer har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag och skapa en verksamhet med ett gott resultat. Verksamheten ska också bidra till att kvaliteten och säkerheten inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet upprätthålls och utvecklas samt att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete som bidrar till att förvaltningens verksamheter ständigt utvecklas.

Individ- och familjeomsorg/ Funktionshinder

Verksamhet Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder består av sex enheter; Socialkontor (myndighet), Stöd och Behandling, Gruppboende, Daglig verksamhet, Personligt stöd (utförare), Etablering och Arbetsmarknad.

Verksamheten ger omsorg, stöd och service till personer vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Vi har ansvar för handläggning och myndighetsutövning enligt SoL, LVU, LVM och LSS, gällande barn och ungdom, vuxna med sociala svårigheter, personer med funktionsvariationer och familjehemsvård.

Verksamheten har även ansvar för stöd till arbete och sysselsättning samt mottagande och integration utifrån Bosättningslagen.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten är en del av Socialförvaltningen och består utav av två RiB-stationer samt fem räddningsvärn.
På Öckeröstationen finns dagtidsanställd personal som arbetar både operativt och förebyggande. Det finns även en deltidskår med ca 40 deltidsbrandmän och ca 50 personer i våra räddningsvärn.

Öckerö kommun är en av landets säkraste och tryggaste kommuner.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg leds av Arto Niskala.

Politisk nämnd

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård, insatser för funktionshindrade och räddningstjänst.

Mer information om Socialnämnden

Senast uppdaterad:

Publicerad: