Rådet för hälsa och trygghet

I Öckerö kommun finns ett tvärsektoriellt samverkansforum som samlat tre "goda" råd under en och samma hatt — Rådet för Hälsa och Trygghet.

Till vardags kallas rådet för RHT. Rådet fungerar som ett folkhälsoråd, brottsförebyggande råd och krishanteringsråd. Ledamöterna består av politiker och tjänstemän i ledande position med mandat att ställa sig bakom de förslag och satsningar som rådet diskuterar. Rådet i sig är inte ett beslutande organ.

Avsiktsförklaring

Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) är Öckerö kommuns tvärsektoriella samverkansforum i frågor som annars skulle behandlats i ett folkhälsoråd, brottsförebyggande råd eller krishanteringsråd. Syftet med arbetet i rådet är att nå samsyn kring hur god folkhälsa, säkerhet och trygghet skall uppnås i Öckerö kommun utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv.

Dialog

Rådets arbete ska färgas av ett medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv varför en kontinuerlig dialog sker med ö-råden genom ö-rådsinformationerna som kommunen anordnar. Har du tankar och funderingar kring rådets arbetsområde, hör gärna av dig till folkhälsoplaneraren.

Kartläggning

Inom Rådet för Hälsa och Trygghet har en kartläggning av kommuninvånarnas folkhälsa, säkerhet och trygghet tagits fram. Den består av en mängd olika fakta som både beskriver förutsättningar och mått på folkhälsan, säkerheten och tryggheten i kommunen. Tanken är att all fakta ska korsbefrukta varandra och ge en någorlunda helhetsbild av läget för att i nästa steg fungera som ett verktyg i prioriteringar av arbetet inom Rådet för Hälsa och Trygghet.

Arbetsform

Rådet för Hälsa och Trygghet består av två grupper. Dels en kärngrupp som satts samman utefter prioriterade utvecklingsområden, och dels en så kallad referensgrupp där övriga aktörer som kan bli berörda av arbetet inom RHT organiserats.

Målsättningen med sammansättningen i referensgruppen är att den ska vara rörlig utefter aktuella frågor och behov. På så sätt öppnas ett samverkansforum för andra aktörer inom området folkhälsa, säkerhet och trygghet upp.

Ledamöterna i Rådet för Hälsa och Trygghet

Kärngrupp:
Ordförande i Rådet för Hälsa och trygghet (1:e vice ordf i KS)
Kommunstyrelsens ordförande
Oppositionsråd
Kommunchef
Socialchef
Skolchef
Hälso- och sjukvårdsnämnd 4, vice ordförande
Hälso- och sjukvårdskansliet
Öckerö vårdcentral
Hönö vårdcentral
Polisen
Säkerhetssamordnare, koordinator trygghet & säkerhet
Folkhälsoplanerare, koordinator folkhälsa
Sekreterare

Referensgrupp:
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Länsstyrelsen
Trafikverket
Svenska kyrkan
Folktandvården
Andra deltagare kan kallas in beroende på ärende

Senast uppdaterad:

Publicerad: