Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Det finns flera sätt att överklaga beslut beroende på vilken instans som har tagit beslutet och på vilket sätt du berörs.

Överklaga beslut som rör dig personligen (förvaltningsbesvär)

Har du fått avslag på en ansökan, till exempel om bygglov eller socialbidrag, så överklagar du det genom så kallat förvaltningsbesvär. Hur du gör en sådan överklagan finns beskrivet i ditt beslut. Kontakta personen som har hand om ditt ärende för att få hjälp att överklaga.

Du har tre veckor på dig
Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Detta händer efter du överklagat
Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Klagan till Justiteombudsmannen (JO)

Du kan klaga hos Justitieombudsmannen om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet och/eller tjänsteman vid handläggning av ett ärende. Att du klagar hos Justitieombudsmannen betyder inte att du också överklagar beslutet.

JO-anmälan - frågor och svarlänk till annan webbplats

Begära laglighetsprövning

Du kan begära laglighetsprövning om du anser att kommunfullmäktige eller en nämnd har fattat ett felaktigt beslut. Du måste vara folkbokförd i kommunen eller äga fast egendom här.

Du måste skicka in en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten. I den skriver du:

  • Vilken instans (nämnd eller kommunfullmäktige) som tagit beslutet
  • Vilket datum beslutet togs och vilken paragraf det har i protokollet från mötet
  • På vilka grunder du överklagar beslutet.
  • Skriv under med ditt namn och uppge personnummer, adress och telefonnummer

Skicka överklagan till Förvaltningsrätten i Göteborglänk till annan webbplats

Beslut kan bara bli upphävda om:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för den del av kommunens organisation (till exempel en nämnd) som fattat beslutet
  • beslutande instans har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Du har tre veckor på dig
Din överklagan ska vara hos förvaltningsrätten inom tre veckor från det att anslag om justering av protokollet med beslutet satts upp på den officiella anslagstavlan vid kommunhusets entré på Sockenvägen 13, Öckerö.
I varje protokoll står det när protokollet sätts upp på den allmänna anslagstavlan.

Ta del av våra protokoll

Detta händer efter du överklagat
Förvaltningsrätten beslutar om att avslå överklagandet, eller bevilja det. Om överklagandet avslås kvarstår beslutet, om överklagandet beviljas upphävs beslutet.

Senast uppdaterad: 2019-12-06 08.48

Publicerad: 2019-04-08 10.30
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö