Överklaga beslut

Den som är missnöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan överklaga det. Det finns som huvudregel två olika sätt att överklaga: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Tabell för laglighetsprövning och förvaltningsbesvär

LaglighetsprövningFörvaltningsbesvär


Hur ska överklagan

se ut?

Skriftlig

Skriftlig

Vem får överklaga?

Medlem i kommunen

Den som berörs av beslutet om beslutet går personen emot

Vart ska överklagan

lämnas in?

Förvaltningsrätten i

Göteborg

Den myndighet i kommunen som fattat beslutet men ska adresseras till den högre instans som ska pröva överklagandet

När ska överklagan

ske?

Inom tre veckor från att det justerade protokollet anslagits på kommunens webbplats

Inom tre veckor från att den som berörs av beslutet fått del av det

Vad gäller

prövningen?

Om beslutet är lagligt

Om beslutet är lagligt och/eller lämpligt

Vad blir reslutatet av

prövningen?

Beslutet kan kvarstå eller upphävas

Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas

Laglighetsprövning

En laglighetsprövning innebär att en domstol prövar om ett beslut som fattats av kommunen är lagligt. Om domstolen kommer fram till att beslutet är olagligt kan domstolen upphäva beslutet. Domstolen prövar framförallt om:

  • Beslutet strider mot svensk lag eller författning.
  • Beslutet har fattats med stöd av lag.
  • Beslutet gäller något som angår kommunen, det vill säga att det handlar om en kommunal angelägenhet.
  • Den nämnd eller det politiska organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, det vill säga om de har gått utöver det de har rätt att besluta om.

Mer information om laglighetsprövning finns i kommunallagen Länk till annan webbplats. 13 kapitel.

Vem får överklaga?

Du får överklaga genom laglighetsprövning om du är medlem i kommunen. Du räknas som medlem i den kommun som du är folkbokförd i, äger fast egendom i eller betalar kommunalskatt i.

När och hur överklagan ska ske

Om du vill överklaga ett beslut genom laglighetsprövning behöver du göra det senast tre veckor från den dag då beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Överklagandet måste vara skriftligt och du ska skicka eller lämna ditt överklagande direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg Länk till annan webbplats..

Kontaktuppgifter till Förvaltningsrätten i Göteborg

Postadress: Box 53197, 400 15 Göteborg

E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Telefon: 031-732 70 00

Vad din överklagan behöver innehålla

Din överklagan ska vara skriftlig och behöver innehålla uppgift om:

  • Vilket beslut du vill överklaga.
  • Vilket eller vilka fel du tycker har gjorts.
  • Ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer,
    e-postadress) så att domstolen kan nå dig.

Skicka med de uppgifter, protokoll eller brev som du vill hänvisa till och skriv vad du vill styrka med dessa. Du har även möjlighet att bifoga annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning. I sin prövning får domstolen bara ta hänsyn till de omständigheter som du har hänvisat till före överklagandets utgång.

Förvaltningsbesvär

När ett beslut överklagas genom förvaltningsbesvär prövar domstolen både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt. Domstolen kan då både upphäva eller ändra beslutet.

När en myndighet inom kommunen fattar ett beslut som rör dig personligen och som kan överklagas genom förvaltningsbesvär ska kommunen skicka med information om hur du ska gå tillväga för att överklaga beslutet.

Mer information om överklagande genom förvaltningsbesvär finns i Förvaltningslagen Länk till annan webbplats. 40-48§§.

Vem får överklaga?

Ett beslut får överklagas genom förvaltningsbesvär om det kan antas påverka någons situation på ett sätt som inte är obetydligt. Beslutet får då överklagas av den som beslutet angår, det vill säga den som berörs av beslutet om beslutet har gått emot denne.

När och hur överklagan ska ske

Om du vill överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär behöver du göra det senast tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet från kommunen.

Överklagandet måste vara skriftligt och adresseras till den högre instans som ska pröva överklagandet till exempel förvaltningsrätten eller Länsstyrelsen men du lämnar in överklagandet till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet.

Om överklagandet kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den högre instans som ska pröva överklagandet. Om kommunen bedömer att din överklagan kommit in för sent fattar kommunen ett beslut om att avvisa ditt överklagande. Ett beslut om att avvisa överklagandet kan också överklagas.

Vad din överklagan behöver innehålla

Din överklagan ska vara skriftlig och behöver innehålla uppgifter om vilket beslut du vill överklaga och varför du tycker att beslutet är felaktigt. Överklagan behöver även innehålla ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress) så att domstolen kan nå dig.

Klagan till Justiteombudsmannen (JO)

Du kan klaga hos Justitieombudsmannen om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet och/eller tjänsteman vid handläggning av ett ärende. Att du klagar hos Justitieombudsmannen betyder inte att du också överklagar beslutet.

JO-anmälan - frågor och svar Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö