Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn och utbildning

Här hittar du aktuell information om hur coronaviruset och covid-19 hanteras inom förskolor och skolor i kommunen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande viruset.

Barn- och utbildningsförvaltningen är i stabsläge vilket innebär att ledning och nyckelpersoner samlar och utvärderar information för att planera resurser rätt och för att utföra nödvändiga åtgärder.

Vi förbereder för att kunna erbjuda elever fjärr- och distansundervisning för barn i grundskolan. Vi planerar även för att kunna erbjuda omsorg under dygnets alla timmar för de barn vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt jobb, eller som av särskilda skäl behöver ha sina barn på förskolan.

Förskola

 • Friska barn är välkomna till förskolan.
 • Om ditt barn känner sig sjukt med symptom som snuva, hosta eller feber ska barnet inte gå till förskolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka.
 • Föräldralediga och arbetssökande med barn på förskolan uppmanas att inte lämna sina barn på förskolan den närmaste perioden. Eftersom det är en speciell situation har ni självklart kvar barnets plats på förskolan, även om det inte deltar i förskolans verksamhet, så länge som denna uppmaning kvarstår.
 • Uppstår behov av barnomsorg på kvällen och natten kontakta Paula Erlandsson 031-976309.


Utskick via Unikum till vårdnadshavare

Barn- och utbildningsförvaltningen följer precis som tidigare rekommendationer och direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. I nuläget finns ingen rekommendation om att förskolor i Sveriges kommuner ska hållas stängda.

 

Utgångspunkten i nuläget är att förskolorna ska hålla öppet så långt som möjligt, eftersom många vårdnadshavare har jobb som är viktiga för att samhället ska fungera.

 

Det kan ske förändringar i våra verksamheter med kort varsel, både när det gäller organisering av personal och barngrupper. Eftersom många är frånvarande både bland barn och personal är det en utmaning att planera bland annat bemanning och måltider. Du kan hjälpa till genom att i så god tid som möjligt meddela både frånvaro och dag då barnet ska komma tillbaka efter ledighet eller sjukdom.

 

Vi vill påminna om att det är fortsatt är mycket viktigt att stanna hemma vid symptom på sjukdom. Symptomen för covid-19 är framför allt feber och hosta, enligt Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. Stanna hemma även vid lättare symptom samt ytterligare två symptomfria dagar.

 

Omsorg för barn om skola, förskola och fritidshem stänger

Om vi behöver stänga förskolor och skolor måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn. Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Uppstår det ett behov kontaktar du Rektor Paula Erlandsson 031-97 63 09.
På MSB:s webbplats finns mer information om omsorg för barn om skola, förskola och fritidshem stänger.länk till annan webbplats

 

Vistelsetid på förskola vid korttidspermittering
Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid för att minska risken för spridning av coronaviruset har fortsatt rätt till plats på fritids och förskola. Som vårdnadshavare justerar du schemat efter de nya förutsättningarna som vanligt i IST förskola och grundskolalänk till annan webbplats.

 

Friska barn med sjuka syskon
Om du är hemma med sjukt barn uppmanar vi dig att även låta friska syskon stanna hemma från förskolan om så är möjligt. Detta gäller enbart barn i förskolan och inte elever med skolplikt.

 

Stöd i föräldraskapet
Känner du stor oro eller av annan anledning behöver stöd och råd i föräldraskapet under denna svåra tid. Ring behandlingsenhetens servicetelefon, 031-97 64 53. Samtalet är kostnadsfritt och journal­förs inte.

 

Mer information

All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras på vår webbplats www.ockero.se/viruslänk till annan webbplats. Informationen på sidan uppdateras löpande.

Till vårdnadshavare som har barn i kommunal förskola och grundskola

Förskolor och grundskolor i Öckerö kommun är fortsatt öppna som vanligt. Barn- och utbildningsförvaltningen i Öckerö kommun följer precis som tidigare Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever är välkomna till förskola och skola.

 

Utifrån nuläget i samhället kan det behöva ske förändringar i verksamheterna, både när det gäller organisering av personal och barn/elevgrupper.

 

Utbildningssektorn i Sverige har fått en uppmaning från regeringen att vara förberedda om myndigheterna bedömer att verksamheter behöver stänga lokaler och att förbereda fjärr- och distansundervisning för grundskolan.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen är i stabsläge vilket innebär att ledning och nyckelpersoner samlar och utvärderar information för att planera resurser rätt och för att utföra nödvändiga åtgärder.

 

Vi förbereder för att kunna erbjuda fjärr- och distansundervisning för barn i grundskolan. Vi planerar även för att kunna erbjuda omsorg under dygnets alla timmar för de barn vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt jobb, eller som av särskilda skäl behöver ha sina barn på förskolan.

 

Öckerö kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Om du har frågor om covid-19 hänvisar vi till att följa läget direkt hos ansvariga myndigheter.

 

All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras på vår webbplats www.ockero.se/viruslänk till annan webbplats. Informationen på sidan uppdateras löpande.

I övrigt är ni precis som tidigare välkomna att kontakta rektor på respektive enhet.

 

Barn och utbildningsförvaltningen

Öckerö kommun

 

Vanliga frågor och svar

Informationen nedan hittar du även på vår webbplats www.ockero.se/viruslänk till annan webbplats

Hur arbetar vi i förskolan och grundskolan med att förebygga smitta?

I förskolan och skolan arbetar vi förebyggande genom att påminna och informera barn och elever om:

• god handhygien

• hosta och nys i armveck

• undvik att röra vid ansikte och ögonen

• skapa fysik distans till andra personer

Vi arbetar även förebyggande genom att personalen:

• informerar barn och elever om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen

• diskutera med barn och elever om farorna med ryktesspridning och samtalar om att vara källkritisk

• ser över möjligheter att förlägga verksamhet/aktiviteter utomhus

• är särskilt uppmärksam på förekomsten av kränkande behandling på grund av den aktuella situationen

Vad händer om mitt barn blir sjukt i förskolan eller grundskolan?

Barn- och elever som insjuknar under vistelsetiden på förskolan eller under skoldagen skickas hem så snart som möjligt. Ansvarig personal kontaktar barnet eller elevens vårdnadshavare och i samråd kommer de överens om barnet kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Hur länge ska mitt barn stanna hemma vid symptom?

Om ditt barn känner sig sjukt med symptom som snuva, hosta eller feber ska barnet inte gå till förskolan eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka. Vid oro eller frågor kontakta Vårdguiden 1177. Barn- och utbildningsförvaltningen gör ingen medicinsk bedömning.

Får mitt barn undervisning om det stannar hemma?

Skolan erbjuder ingen fjärr- och distansundervisning parallellt med den ordinarie undervisningen. Om en elev är hemma och sjuk så bör barnet vila. Vi följer skolans vanliga rutiner vid sjukfrånvaro.

Uppmaning till föräldrar som är föräldralediga och arbetssökande

Föräldralediga och arbetssökande med barn på förskolan uppmanas att inte lämna sina barn på förskolan den närmaste perioden. Eftersom det är en speciell situation har ni självklart kvar barnets plats på förskolan, även om det inte deltar i förskolans verksamhet, så länge som denna uppmaning kvarstår.

Känner du dig orolig?

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. Det finns flera webbplatser där du kan läsa om hur du kan hantera din egen rädsla men även hjälpa ditt barn.

Aktuell information med anledning av covid-19

Öckerö kommun och Barn- och utbildningsförvaltningen följer precis som tidigare Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har uppgraderat risken för smittspridning och den bedöms nu som ”mycket hög”.

Friska barn och elever är välkomna till förskola och skola. Skolbarn har fortsatt skolplikt. Folkhälsomyndigheten har idag (2020-03-12) gått ut med följande information:

Om ditt barn känner sig sjukt med symptom som snuva, hosta eller feber ska barnet inte gå till förskolan eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka. Vid oro eller frågor kontakta 113 13. Vid medicinsk bedömning kontakta 1177. Barn- och utbildningsförvaltningen gör ingen medicinsk bedömning.
I förskolan och skolan arbetar vi förebyggande genom att informera barn och elever om god handhygien, ta gärna del av informationen från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Västra Götalandsregionen: God handhygien.länk till annan webbplats

 

Det finns i nuläget inget beslut fattat om att stänga förskolor- och skolor i Öckerö kommun.
Det finns bekräftade fall av sjukdomen Covid-19 i Västra Götalandsregionen. Det råder patientsekretess inom sjukvården. Det innebär bland annat att uppgifter som sjukdomstillstånd eller personliga uppgifter som bostadsort och arbetsplats inte ges ut. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Då patientsekretess gäller lämnar inte heller Öckerö kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Vi kommunicerar så transparent vi kan men värnar samtidigt om integritet och patientsekretess.


Öckerö kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den nya coronavirussjukdomen, covid-19. Om du har frågor om covid-19 hänvisar vi till att följa läget direkt hos ansvariga myndigheter.

 

Eventuella förändringar som berör kommunala verksamheter går alltid att hitta på Öckerö kommuns webbplats. www.ockero.se/virus

 

I övrigt är ni välkomna att kontakta rektor på respektive enhet.
Vi uppmanar er vårdnadshavare att tala med era barn om att vara en ”god kompis”. Alla barn ska våga komma till skolan eller förskolan. Ingen ska känna oro eller riskera kränkande behandling på grund av andras oro. Det gäller alla barn och elever - sjuka, friska eller de som kan misstänkas bära på smitta eller som har varit sjuka och tillfrisknat. (Skolverket, 2020-03-12 Skolverket covid-19 )


Med vänliga hälsningar
Skolchef med rektorer och chefer

Information till vårdnadshavare om den nya sjukdomen covid-19, coronavirus.


Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Folkhälsomyndigheten har sammanställt råd till skolor och förskolor med anledning av den nya smittan covid-19 och vi följer de råden. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige (se Folkhälsomyndighetens webbplats). Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

 

Vi uppmanar de som varit ute och rest och som kommer hem från riskområden att kontakta rektor på skolan/förskolan innan de kommer tillbaka.

 

Vid oro och frågor kan ni kontakta Vårdguiden 1177 eller ringa det nationella informationsnumret 113 13 och ställa frågor om covid-19, coronavirus. Det finns också information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Hänvisning: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/länk till annan webbplats

 

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.


Med vänliga hälsningar
Skolchef med rektorer och chefer

Grundskola

 • Friska elever är välkomna till skola. Skolbarn har fortsatt skolplikt.
 • Om ditt barn känner sig sjukt med symptom som snuva, hosta eller feber ska barnet inte gå till skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka.
 • Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.
 • Gör frånvaroanmälan så snart du vet att ditt barn kommer vara hemma. Detta är oerhört viktigt för att kunna planera vår verksamhet. All information om frånvaroanmälan hittar du här.
 • Uppstår behov av barnomsorg på kvällen och natten kontakta Paula Erlandsson 031-976309.

Utskick via Unikum till vårdnadshavare

Information som rör grundskolan skickas till vårdnadshavare via Unikum. Du hittar även informationen som gått ut nedan:

Aktuell information till vårdnadshavare i grundskolan med anledning av covid-19

Barn- och utbildningsförvaltningen följer precis som tidigare rekommendationer och direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. I nuläget finns ingen rekommendation om att grundskolor i Sveriges kommuner ska hållas stängda.

Elever från förskoleklass till årskurs 9 har skolplikt och ska vara i skolan om de är friska, eftersom de annars går miste om den undervisning de har rätt till. Grundskolan bedriver ingen fjärr- eller distansundervisning för de barn som inte är i skolan.

Det kan ske förändringar i våra verksamheter med kort varsel, både när det gäller organisering av personal och elevgrupper. Eftersom många är frånvarande både bland elever och personal är det en utmaning att planera bland annat bemanning och måltider. Du kan hjälpa till genom att i så god tid som möjligt meddela både frånvaro och dag då eleven ska komma tillbaka efter ledighet eller sjukdom.

Vi vill påminna om att det är fortsatt är mycket viktigt att stanna hemma vid symptom på sjukdom. Symptomen för covid-19 är framför allt feber och hosta, enligt Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. Stanna hemma även vid lättare symptom samt ytterligare två symptomfria dagar.

Nya rutiner gällande mathantering och servering av lunch.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med kost- och lokalvårdsenheten tagit fram nya rutiner för att organisera serveringen av lunch. Lösningarna ser olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika förutsättningar. Vi arbetar gemensamt med att få alla elever att följa hygienrutiner och att hålla avstånd. Du kan hjälpa till genom att prata om vikten av att tvätta händerna och att hålla avstånd både i skolan, hemma och ute i samhället.
På folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information och filmer som kan vara till hjälp när du pratar med ditt barn. länk till annan webbplats

Nya rutiner för hämtning och lämning för barn i grundskola och fritidsverksamhet
För att minska risk för smittspridning vill vi att så få personer, utöver personal och elever vistas i våra lokaler. Hämtning och lämning ska i möjligaste mån ske utomhus på gården.

Nya rutiner för idrottslektioner
Från och med vecka 17 använder inte skolan idrottshallarnas omklädningsrum. Det innebär att elever inte kan byta om eller duscha i omklädningsrummen innan eller efter lektionerna. Undervisning i idrott och hälsa följer ordinarie schema och kommer i möjligaste mån förläggas och bedrivs utomhus. Eleverna behöver därför ha kläder som är anpassade för denna flexibilitet.

Omsorg för barn om skola och fritidshem stänger

Om vi behöver stänga skolor måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn. Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Kontakta rektor Paula Erlandsson om behov uppstår. 031-97 63 09.

På MSB:s webbplats finns mer information om omsorg för barn om skola, förskola och fritidshem stänger.länk till annan webbplats

Stöd i föräldraskapet
Känner du stor oro eller av annan anledning behöver stöd och råd i föräldraskapet under denna svåra tid. Ring behandlingsenhetens servicetelefon, 031-97 64 53. Samtalet är kostnadsfritt och journal­förs inte.

Sommaravslutningar
Sommaravslutningar, vårfester och andra avslutningar kommer inte att bli i samma form som vi är vana vid, då det finns ett nationellt förbud på sammankomster med mer än 50 personer. Alla skolor arbetar nu fram en ny form för sin skolavslutning. Mer information om vad som gäller för din skola meddelas av rektor längre fram i vår.

Mer information

All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras på vår webbplats www.ockero.se/viruslänk till annan webbplats. Informationen på sidan uppdateras löpande.

Till vårdnadshavare som har barn i kommunal förskola och grundskola

Förskolor och grundskolor i Öckerö kommun är fortsatt öppna som vanligt. Barn- och utbildningsförvaltningen i Öckerö kommun följer precis som tidigare Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever är välkomna till förskola och skola.

 

Utifrån nuläget i samhället kan det behöva ske förändringar i verksamheterna, både när det gäller organisering av personal och barn/elevgrupper.

 

Utbildningssektorn i Sverige har fått en uppmaning från regeringen att vara förberedda om myndigheterna bedömer att verksamheter behöver stänga lokaler och att förbereda fjärr- och distansundervisning för grundskolan.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen är i stabsläge vilket innebär att ledning och nyckelpersoner samlar och utvärderar information för att planera resurser rätt och för att utföra nödvändiga åtgärder.

 

Vi förbereder för att kunna erbjuda fjärr- och distansundervisning för barn i grundskolan. Vi planerar även för att kunna erbjuda omsorg under dygnets alla timmar för de barn vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt jobb, eller som av särskilda skäl behöver ha sina barn på förskolan.

 

Öckerö kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Om du har frågor om covid-19 hänvisar vi till att följa läget direkt hos ansvariga myndigheter.

 

All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras på vår webbplats www.ockero.se/viruslänk till annan webbplats. Informationen på sidan uppdateras löpande.

I övrigt är ni precis som tidigare välkomna att kontakta rektor på respektive enhet.

 

Barn och utbildningsförvaltningen

Öckerö kommun

 

Vanliga frågor och svar

Informationen nedan hittar du även på vår webbplats www.ockero.se/viruslänk till annan webbplats

Hur arbetar vi i förskolan och grundskolan med att förebygga smitta?

I förskolan och skolan arbetar vi förebyggande genom att påminna och informera barn och elever om:

• god handhygien

• hosta och nys i armveck

• undvik att röra vid ansikte och ögonen

• skapa fysik distans till andra personer

Vi arbetar även förebyggande genom att personalen:

• informerar barn och elever om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen

• diskutera med barn och elever om farorna med ryktesspridning och samtalar om att vara källkritisk

• ser över möjligheter att förlägga verksamhet/aktiviteter utomhus

• är särskilt uppmärksam på förekomsten av kränkande behandling på grund av den aktuella situationen

Vad händer om mitt barn blir sjukt i förskolan eller grundskolan?

Barn- och elever som insjuknar under vistelsetiden på förskolan eller under skoldagen skickas hem så snart som möjligt. Ansvarig personal kontaktar barnet eller elevens vårdnadshavare och i samråd kommer de överens om barnet kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Hur länge ska mitt barn stanna hemma vid symptom?

Om ditt barn känner sig sjukt med symptom som snuva, hosta eller feber ska barnet inte gå till förskolan eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka. Vid oro eller frågor kontakta Vårdguiden 1177. Barn- och utbildningsförvaltningen gör ingen medicinsk bedömning.

Får mitt barn undervisning om det stannar hemma?

Skolan erbjuder ingen fjärr- och distansundervisning parallellt med den ordinarie undervisningen. Om en elev är hemma och sjuk så bör barnet vila. Vi följer skolans vanliga rutiner vid sjukfrånvaro.

Uppmaning till föräldrar som är föräldralediga och arbetssökande

Föräldralediga och arbetssökande med barn på förskolan uppmanas att inte lämna sina barn på förskolan den närmaste perioden. Eftersom det är en speciell situation har ni självklart kvar barnets plats på förskolan, även om det inte deltar i förskolans verksamhet, så länge som denna uppmaning kvarstår.

Känner du dig orolig?

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. Det finns flera webbplatser där du kan läsa om hur du kan hantera din egen rädsla men även hjälpa ditt barn.

Aktuell information med anledning av covid-19

Öckerö kommun och Barn- och utbildningsförvaltningen följer precis som tidigare Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har uppgraderat risken för smittspridning och den bedöms nu som ”mycket hög”.

Friska barn och elever är välkomna till förskola och skola. Skolbarn har fortsatt skolplikt. Folkhälsomyndigheten har idag (2020-03-12) gått ut med följande information:

Om ditt barn känner sig sjukt med symptom som snuva, hosta eller feber ska barnet inte gå till förskolan eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka. Vid oro eller frågor kontakta 113 13. Vid medicinsk bedömning kontakta 1177. Barn- och utbildningsförvaltningen gör ingen medicinsk bedömning.
I förskolan och skolan arbetar vi förebyggande genom att informera barn och elever om god handhygien, ta gärna del av informationen från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Västra Götalandsregionen: God handhygien.länk till annan webbplats

 

Det finns i nuläget inget beslut fattat om att stänga förskolor- och skolor i Öckerö kommun.
Det finns bekräftade fall av sjukdomen Covid-19 i Västra Götalandsregionen. Det råder patientsekretess inom sjukvården. Det innebär bland annat att uppgifter som sjukdomstillstånd eller personliga uppgifter som bostadsort och arbetsplats inte ges ut. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Då patientsekretess gäller lämnar inte heller Öckerö kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Vi kommunicerar så transparent vi kan men värnar samtidigt om integritet och patientsekretess.


Öckerö kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den nya coronavirussjukdomen, covid-19. Om du har frågor om covid-19 hänvisar vi till att följa läget direkt hos ansvariga myndigheter.

 

Eventuella förändringar som berör kommunala verksamheter går alltid att hitta på Öckerö kommuns webbplats. www.ockero.se/virus

 

I övrigt är ni välkomna att kontakta rektor på respektive enhet.
Vi uppmanar er vårdnadshavare att tala med era barn om att vara en ”god kompis”. Alla barn ska våga komma till skolan eller förskolan. Ingen ska känna oro eller riskera kränkande behandling på grund av andras oro. Det gäller alla barn och elever - sjuka, friska eller de som kan misstänkas bära på smitta eller som har varit sjuka och tillfrisknat. (Skolverket, 2020-03-12 Skolverket covid-19 )


Med vänliga hälsningar
Skolchef med rektorer och chefer

Information till vårdnadshavare om den nya sjukdomen covid-19, coronavirus.


Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Folkhälsomyndigheten har sammanställt råd till skolor och förskolor med anledning av den nya smittan covid-19 och vi följer de råden. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige (se Folkhälsomyndighetens webbplats). Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

 

Vi uppmanar de som varit ute och rest och som kommer hem från riskområden att kontakta rektor på skolan/förskolan innan de kommer tillbaka.

 

Vid oro och frågor kan ni kontakta Vårdguiden 1177 eller ringa det nationella informationsnumret 113 13 och ställa frågor om covid-19, coronavirus. Det finns också information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Hänvisning: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/länk till annan webbplats

 

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.


Med vänliga hälsningar
Skolchef med rektorer och chefer

Gymnasieskola

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Från och med den 18 mars bedriver Öckerö seglande gymnasieskola undervisningen på distans- och fjärrundervisning.  
 • Gymnasieelever folkbokförda i Öckerö kommun har möjlighet att beställa lunch för avhämtning från tre av kommunens skolkök från och med den 27 april. Beställningen görs via e-tjänst Beställning av skollunch för gymnasieelever.länk till annan webbplats E-tjänsten lanserades den 23 april.

Utskick till vårdnadshavare

Information som rör gymnasieskolan skickas till vårdnadshavare via e-post. Du hittar även informationen som gått ut nedan:

Information till vårdnadshavare och elever på Öckerö seglande gymnasieskolaPDF (17 mars)

Kulturskola

Alla elevkurser och ensembler fortsätter som vanligt. Publika evenemang är i nuläget inställda.

Öppna förskolan

Måndag 4 maj, öppnar öppna förskolan sin verksamhet utomhus, anpassad efter rådande läge kring coronaviruset. Öppna förskolan har olika aktiviteter på utegården och/eller i närmiljön, på ordinarie öppettider. Ni är självklart välkomna att besöka vår lilla gård även när vi inte är på plats.

Verksamheten kan förändras från dag till dag. Vi lägger ut aktuell information på Familjecentralens Navets Facebook-sidalänk till annan webbplats eller Instagram: familjecentralennavetlänk till annan webbplats

Viktigt att du som önskar besöka öppna förskolans verksamhet bara kommer om du och ditt barn är helt symptomfria.

Stöd från föräldrarådgivare

Önskar du stöd av familjecentralens föräldrarådgivare så erbjuds detta fortfarande till blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Kontakta Christer Jonasson, 031 - 97 88 74.

Frågor och svar

Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid med anledning av virusets spridning har fortsatt rätt till plats på fritids och förskola. Justera barnets vistelseschema efter de nya förutsättningarna.

I förskolan och skolan arbetar vi förebyggande genom att påminna och informera barn och elever om:

 • god handhygien
 • hosta och nys i armveck
 • undvik att röra vid ansikte och ögonen
 • skapa fysik distans till andra personer

Vi arbetar även förebyggande genom att personalen:

 • informerar barn och elever om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen
 • diskutera med barn och elever om farorna med ryktesspridning och samtalar om att vara källkritisk
 • ser över möjligheter att förlägga verksamhet/aktiviteter utomhus
 • är särskilt uppmärksam på förekomsten av kränkande behandling på grund av den aktuella situationen

Barn, elever eller personal som är sjuka och/eller har följande symtom ska stanna hemma:

 • feber
 • torrhosta
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det innebär att man ska stanna hemma även vid lätta symtom, för att på så vis minska smittspridningen i samhället.

Barn- och elever som insjuknar under vistelsetiden på förskolan eller under skoldagen skickas hem så snart som möjligt. Ansvarig personal kontaktar barnet eller elevens vårdnadshavare och i samråd kommer de överens om barnet kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Om ditt barn känner sig sjukt med symptom som snuva, hosta eller feber ska barnet inte gå till förskolan eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka. Vid oro eller frågor kontakta Vårdguiden 1177. Barn- och utbildningsförvaltningen gör ingen medicinsk bedömning.

Skolan erbjuder ingen fjärr- och distansundervisning parallellt med den ordinarie undervisningen. Om en elev är hemma och sjuk så bör barnet vila. Vi följer skolans vanliga rutiner vid sjukfrånvaro.

Har du som vårdnadshavare eller medföljande syskon med symptom på sjukdom ska du inte gå in på avdelningen för att hämta eller lämna ditt friska barn. Meddela personalen för att göra överlämningen utanför.

Nej. Avgiften betalas månadsvis i efterskott 12 månader/år från och med första inskolningsdagen. Det sker ingen avgiftsreducering i samband med frånvaro.

Om det skulle uppstå ett behov av barnomsorg på kvälls- och nattid ska du kontakta Rektor Paula Erlandsson som samordnar dygnet-runt-omsorgen i Öckerö kommun under corona och covid-19.


Kontaktuppgifter:

E-post: paula.erlandsson@ockero.se

Telefon: 031-976309

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. Det finns flera webbplatser där du kan läsa om hur du kan hantera din egen rädsla men även hjälpa ditt barn.

Senast uppdaterad: 2020-04-29 08.53

Publicerad: 2020-03-26 16.21
Följ information från ansvariga myndigheter

Om du har frågor eller vill läsa mer hittar du uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter på länkarna nedan.

Allmänna frågor

Du hittar svar på allmänna frågor hos Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens samlingssida om covid-19länk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Smittskyddet Västra Götalandlänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionens informationssidalänk till annan webbplats

Vårdguiden, 1177.se

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.selänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

Reseinformation med anledning av coronaviruset hittar du på

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats