Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn och utbildning

Här hittar du aktuell information om hur coronaviruset och covid-19 hanteras inom förskolor och skolor i kommunen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande viruset.

Just nu är rekommendationen från regeringen att grundskolor har öppet som vanligt. Vårt fokus är att barnen ska må bra och få sin undervisning. Det pågår förberedelser utifall situationen förändras.

Det är allas ansvar att minska risken för smittspridning

Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att minska risken för smittspridning. Detta innebär att barn och personal är uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19länk till annan webbplats.

Det här gäller för sjuka barn

Friska barn ska gå i skolan. Sjuka barn ska stanna hemma. Det gäller även om du bara är lite sjuk, till exempel om du är snuvig eller har ont i halsen. Stanna hemma i två dagar efter att du blivit helt frisk.

Barn kan gå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka, och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Barn- och elever som insjuknar under vistelsetiden på förskolan eller under skoldagen skickas hem så snart som möjligt. Ansvarig personal kontaktar barnet eller elevens vårdnadshavare och i samråd kommer de överens om barnet kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Gör frånvaroanmälan så snart du vet att ditt barn kommer vara hemma. Detta är oerhört viktigt för att kunna planera vår verksamhet. All information om frånvaroanmälan hittar du här.

Läs mer på 1177.selänk till annan webbplats.

Sjuka familjemedlemmar

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Om smittskydd Västra Götaland sagt att ditt barn ska stanna hemma, så ska det göra det.

Hur arbetar skolan för att minska risk för smittspridning?

Våra skolor ser olika ut och har olika förutsättningar att anpassa sin verksamhet till rådande pandemi. Anpassningar sker utifrån de förutsättningar som finns på varje skola. Gemensamt är att alla anpassningar utgår från folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

 • Vi ökar avståndet mellan sittplatser i klassrum, grupprum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Vi undviker i möjligaste mån större samlingar av barn. Det kan gälla i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen.
 • Vi minimerar aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus, föräldramöten och musikföreställningar för barn och föräldrar.
 • Vi ser över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus. Verksamhet i fritidshemmet kan genomföras utomhus. Men även viss undervisning som idrottsundervisning kan ske ute. Eleverna kommer, precis som i våras, att ha idrott utan att byta om eller dusha.
 • Vi undviker i möjligaste mån aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan vuxna och elever och mellan elever i grundskolan. Detta gäller inte nödvändig kontakt mellan personal och barn vid omsorgsbehov i grundsärskolan.
 • Skolans lokaler städas dagligen. Extra fokus ligger på toaletter, övriga hygienutrymmen samt kontaktytor såsom dörrhandtag och räcken. Effektiva städmetoder används tillsammans med alkaliska rengöringsmedel. Papperskorgar töms dagligen i klassrum och övriga allmänna utrymmen.
 • Leksaker, datorer, surf- och lärplattor samt tangentbord torkas av regelbundet.

Utskick via Unikum till vårdnadshavare

Information som rör förskolan och grundskolan skickas till vårdnadshavare via Unikum. Du hittar även informationen som gått ut nedan:

Folkhälsomyndigheten kom ut med ny vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga 2020-08-31länk till annan webbplats. De skriver att ”Ur ett helhetsperspektiv är närvaro i skola och andra vardagssammanhang viktig för barn och ungas hälsa. Testning utgör också en viktig del i smittskyddsarbetet med att begränsa pandemins utbredning. De första två punkterna i detta brev har sin utgångspunkt i folkhälsomyndighetens nya vägledning. För mer information angående testning eller behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral.

 

TESTNING AV BARN OCH UNGA I OLIKA ÅLDRAR

Barn i förskoleålder
Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19.

Barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass
Barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och bör därför testas i samma omfattning som vuxna för att förhindra smittspridning.

 

ÅTERGÅNG TILL FÖRSKOLA OCH SKOLA EFTER SJUKDOM

Om inget prov tagits

Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskola eller skola om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid negativt provsvar

Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar

Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner. Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Se Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid19.länk till annan webbplats Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

 

NÄR BARNET BLIR SJUKT UNDER SKOLDAGEN

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer. Skolsköterskan behöver inte göra en bedömning.

 

HÄMTNING OCH LÄMNING

Förtydligande gällande hämtning och lämning på förskolan. Vårdnadshavare lämnar barn i kapprummet i möjligaste mån. Äldre syskon väntar ute på gården om möjligt. Samlas inte i trånga utrymmen. Är det många personer i kapprummet, vänta utanför tills det går att hålla avstånd.

 

SIMUNDERVISNING

Eftersom vi fortfarande inte tillåter resor med kollektivtrafik kan simundervisning i Göteborg inte genomföras. Rektor bedömer om idrottsläraren kan genomföra simundervisning i mindre grupp i havet (närområdet).

Simträning på Hedens by fortsätter som vanligt för enskilda elever (för att kunna nå slutbetyg i åk 6 och 9). Eleven kan använda omklädningsrum för ombyte och dusch.

 

FÖRFATTARBESÖK

Författarbesöken som Fritid och kultur anordnar för alla förskoleklasser kommer att anpassas efter gällande rekommendationer och rutiner. Ny information kommer av Fritid och kultur inom kort.

 

HÅLL DIG UPPDATERAD

Gå gärna in och läs för att hålla dig uppdaterad. https://ockero.se/nyheterlänk till annan webbplats

👤 Håll fysiskt avstånd 👤

🙌 Håll ut - fortsätt följ råd och rekommendationer

👀 Håll dig uppdaterad

Information med anledning av covid-19

Drygt en vecka har gått sedan barnen kom tillbaka till en ny termin och ett nytt läsår. Vi är glada över att vara tillbaka och att skolorna är fortsatt öppna.

Vi har redan börjat se sjukfrånvaron stiga på flera ställen, vilket är normalt vid skolstart. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att minska risken för smittspridning. Barn och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma vid symptom som kan förekomma vid covid-19länk till annan webbplats och sjukdom. Barn och elever kan återgå till förskolan och skola efter minst två symptomfria dygn.

Hämtning och lämning

Hämtning och lämning sker utomhus i största möjliga mån på fritids och i skolan. På förskolan får barn lämnas inne i kapprummet. Vårdnadshavare med symptom kan ringa in till avdelningen så att personal kan möta upp ute vid behov. För att personalen på våra skolor och förskolor ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla fysiskt avstånd till andra vuxna så är det viktigt att alla hjälps åt. Undvik att samlas i trånga utrymmen som till exempel trappor och kapprum.

Måltider

Måltiderna på de större skolorna är en utmaning. Vi har justerat schemat för att begränsa antalet barn som äter samtidigt. Det är många elever som ska äta under en begränsad tid och det är viktigt att hålla tiderna inne i matsalen. Vi försöker så långt det är möjligt att hålla ihop grupperna så att elever sitter tillsammans med de som de vanligtvis träffar i klassrummen. Barn i förskolan äter som vanligt.

Idrott

Den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids därför uppmuntras fysisk aktivitet utomhus vilket innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.länk till annan webbplats Det är tillåtet att vara inomhus men lektionerna måste anpassas. Aktiviteter som konditionsträning där eleverna springer mycket och flåsar görs utomhus.

Förvaltningen har beslutat att elever får byta om i samband med idrottslektionerna dock kvarstår förbudet att duscha. Vi uppmanar eleverna att byta om hemma innan eller efter skoltid för att minimera trängsel i omklädningsrummen.

Verksamhet utomhus

Förskolor och fritidshem ska bedriva stora delar av sin verksamhet utomhus för att minska risken för smittspridningen. Se till att ditt barn har kläder för alla väder på avdelningen.

Skolutflykter och resor

Skolresor och/eller planerade utflykter ställs in tillsvidare, om inte Barn- och utbildningsförvaltningen meddelar något annat. Utflykter till fots eller med cykel i närområdet kan fortgå som vanligt. Tänk på att råd och rekommendationer gäller även vid utflykter.

För att undvika trängsel på bussar och färjor har några klasser har fått sovmorgon på Brattebergsskolan.

Föräldrarmöten och utvecklingssamtal

Föräldramöten kommer att hållas i digital form både i förskola och skola. Mer information kommer från rektor eller klassläraren/mentorn. Även utvecklingssamtalen kommer att genomföras i digital form. För dig som inte har förutsättningarna till att delta digitalt, kontakta klassläraren/mentorn.

Håll dig uppdaterad

Gå gärna in och läs för att hålla dig uppdaterad. https://ockero.se/nyheterlänk till annan webbplats

👤 Håll fysiskt avstånd 👤

🙌 Håll ut - fortsätt följ råd och rekommendationer

👀 Håll dig uppdaterad

Välkommen till förskolan höstterminen 2020

Efter en annorlunda sommar med fortsatt smittspridning i samhället påbörjar vi nu en hösttermin som även den kommer att bli annorlunda än vad vi är vana vid.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att skicka ut information till personal och vårdnadshavare varannan vecka under hösten med anledning av den pågående pandemin. Vi lägger även all information som gäller förskolor och skolor med svar på återkommande frågor om covid-19 på vår webbplats.länk till annan webbplats

 

Det är allas ansvar att minska risken för smittspridning

Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att minska risken för smittspridning. Detta innebär att barn och personal är uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19länk till annan webbplats. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om ditt barn insjuknar under dagen kontaktar vi dig så snart som möjligt för att se till att ditt barn kommer hem.

Barn och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma vid symptom och sjukdom. Barn kan återgå till förskolan efter minst två symptomfria dygn. Även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn kan de återvända till förskolan.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan, eller lämna barn på förskolan. Barnet kan fortsatt gå i förskola men någon annan bör lämna barnet. Det är viktigt att inte smitta andra.

Så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har några symtom kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet. I familjer eller hushåll där någon är sjuk är det viktigt att vara uppmärksam på symtom.

Hur arbetar förskolan för att minska risk för smittspridning?

Våra förskolor ser olika ut och har olika förutsättningar att anpassa sin verksamhet till rådande pandemi. Anpassningar sker utifrån de förutsättningar som finns på varje förskola. Gemensamt är att alla anpassningar utgår från folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

• Vi ökar avståndet mellan sittplatser i grupprum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt.

• Vi undviker i möjligaste mån större samlingar av barn. Det kan gälla i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen.

• Vi minimerar aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus, föräldramöten och musikföreställningar för barn och föräldrar.

• Vi ser över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus. Verksamhet i förskola kan genomföras utomhus.

• Barn smittar i låg utsträckning andra barn och vuxna, därför är det inte lika viktigt att hålla avstånd mellan barn och mellan barn och vuxna i förskolan.

• Förskolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken städas åtminstone en gång om dagen. Toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

• Leksaker, datorer, surf- och lärplattor samt tangentbord torkas av regelbundet.

Påminnelse: Anmälan om specialkost

Alla barn och elever som har ett behov av specialkost behöver göra en ny till kommunen inför läsåret 20/21. Anmälan görs digitalt via en e-tjänst som du hittar här: https://minasidor.ockero.se/specialkostlänk till annan webbplats.

Mer information om skolmat och specialkost hittar du på vår webbplats: www.ockero.se/barn-och-utbildning/skolmatlänk till annan webbplats

Välkommen till skolan höstterminen 2020!

Efter en annorlunda sommar med fortsatt smittspridning i samhället påbörjar vi nu en hösttermin som även den kommer att bli annorlunda än vad vi är vana vid.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att skicka ut information till personal och vårdnadshavare varannan vecka under hösten med anledning av den pågående pandemin. Vi lägger även all information som gäller förskolor och skolor med svar på återkommande frågor om covid-19 på vår webbplats.länk till annan webbplats


Det är allas ansvar att minska risken för smittspridning

Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att minska risken för smittspridning. Detta innebär att barn och personal är uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19länk till annan webbplats. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om ditt barn insjuknar under skoldagen kontaktar vi dig så snart som möjligt för att se till att ditt barn kommer hem.

Barn och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma vid symptom och sjukdom. Elever kan återgå till skolan efter minst två symptomfria dygn. Även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn kan de återvända till skolan.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan, eller lämna barn på fritids eller i skolan. Barnet kan fortsatt gå till skolan men någon annan bör lämna barnet. Det är viktigt att inte smitta andra.

Så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har några symtom kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet. I familjer eller hushåll där någon är sjuk är det viktigt att vara uppmärksam på symtom.


Hur arbetar skolan för att minska risk för smittspridning?

Våra skolor ser olika ut och har olika förutsättningar att anpassa sin verksamhet till rådande pandemi. Anpassningar sker utifrån de förutsättningar som finns på varje skola. Gemensamt är att alla anpassningar utgår från folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

 • Vi ökar avståndet mellan sittplatser i klassrum, grupprum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Vi undviker i möjligaste mån större samlingar av barn. Det kan gälla i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen.
 • Vi minimerar aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus, föräldramöten och musikföreställningar för barn och föräldrar.
 • Vi ser över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus. Verksamhet i fritidshemmet kan genomföras utomhus. Men även viss undervisning som idrottsundervisning kan ske ute. Eleverna kommer, precis som i våras, att ha idrott utan att byta om eller dusha.
 • Vi undviker i möjligaste mån aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan vuxna och elever och mellan elever i grundskolan. Detta gäller inte nödvändig kontakt mellan personal och barn vid omsorgsbehov i grundsärskolan.
 • Skolans lokaler städas dagligen. Extra fokus ligger på toaletter, övriga hygienutrymmen samt kontaktytor såsom dörrhandtag och räcken. Effektiva städmetoder används tillsammans med alkaliska rengöringsmedel. Papperskorgar töms dagligen i klassrum och övriga allmänna utrymmen.
 • Leksaker, datorer, surf- och lärplattor samt tangentbord torkas av regelbundet.

 

Skolstart höstterminen 2020

Grundskolorna och grundsärskolan startar onsdag den 19 augusti. På vår webbplats hittar du alla skolstartstider.länk till annan webbplats

 

Påminnelse: Anmälan om specialkost

Alla barn och elever som har ett behov av specialkost behöver göra en ny till kommunen inför läsåret 20/21. Anmälan görs digitalt via en e-tjänst som du hittar här: https://minasidor.ockero.se/specialkostlänk till annan webbplats

Mer information om skolmat och specialkost hittar du på vår webbplats: www.ockero.se/barn-och-utbildning/skolmatlänk till annan webbplats

Barn- och utbildningsförvaltningen följer precis som tidigare rekommendationer och direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. I nuläget finns ingen rekommendation om att förskolor i Sveriges kommuner ska hållas stängda.

 

Utgångspunkten i nuläget är att förskolorna ska hålla öppet så långt som möjligt, eftersom många vårdnadshavare har jobb som är viktiga för att samhället ska fungera.

 

Det kan ske förändringar i våra verksamheter med kort varsel, både när det gäller organisering av personal och barngrupper. Eftersom många är frånvarande både bland barn och personal är det en utmaning att planera bland annat bemanning och måltider. Du kan hjälpa till genom att i så god tid som möjligt meddela både frånvaro och dag då barnet ska komma tillbaka efter ledighet eller sjukdom.

 

Vi vill påminna om att det är fortsatt är mycket viktigt att stanna hemma vid symptom på sjukdom. Symptomen för covid-19 är framför allt feber och hosta, enligt Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. Stanna hemma även vid lättare symptom samt ytterligare två symptomfria dagar.

 

Omsorg för barn om skola, förskola och fritidshem stänger

Om vi behöver stänga förskolor och skolor måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn. Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Uppstår det ett behov kontaktar du Rektor Paula Erlandsson 031-97 63 09.
På MSB:s webbplats finns mer information om omsorg för barn om skola, förskola och fritidshem stänger.länk till annan webbplats

 

Vistelsetid på förskola vid korttidspermittering
Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid för att minska risken för spridning av coronaviruset har fortsatt rätt till plats på fritids och förskola. Som vårdnadshavare justerar du schemat efter de nya förutsättningarna som vanligt i IST förskola och grundskolalänk till annan webbplats.

 

Friska barn med sjuka syskon
Om du är hemma med sjukt barn uppmanar vi dig att även låta friska syskon stanna hemma från förskolan om så är möjligt. Detta gäller enbart barn i förskolan och inte elever med skolplikt.

 

Stöd i föräldraskapet
Känner du stor oro eller av annan anledning behöver stöd och råd i föräldraskapet under denna svåra tid. Ring behandlingsenhetens servicetelefon, 031-97 64 53. Samtalet är kostnadsfritt och journal­förs inte.

 

Mer information

All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras på vår webbplats www.ockero.se/viruslänk till annan webbplats. Informationen på sidan uppdateras löpande.

Aktuell information till vårdnadshavare i grundskolan med anledning av covid-19

Barn- och utbildningsförvaltningen följer precis som tidigare rekommendationer och direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. I nuläget finns ingen rekommendation om att grundskolor i Sveriges kommuner ska hållas stängda.

Elever från förskoleklass till årskurs 9 har skolplikt och ska vara i skolan om de är friska, eftersom de annars går miste om den undervisning de har rätt till. Grundskolan bedriver ingen fjärr- eller distansundervisning för de barn som inte är i skolan.

Det kan ske förändringar i våra verksamheter med kort varsel, både när det gäller organisering av personal och elevgrupper. Eftersom många är frånvarande både bland elever och personal är det en utmaning att planera bland annat bemanning och måltider. Du kan hjälpa till genom att i så god tid som möjligt meddela både frånvaro och dag då eleven ska komma tillbaka efter ledighet eller sjukdom.

Vi vill påminna om att det är fortsatt är mycket viktigt att stanna hemma vid symptom på sjukdom. Symptomen för covid-19 är framför allt feber och hosta, enligt Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. Stanna hemma även vid lättare symptom samt ytterligare två symptomfria dagar.

Nya rutiner gällande mathantering och servering av lunch.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med kost- och lokalvårdsenheten tagit fram nya rutiner för att organisera serveringen av lunch. Lösningarna ser olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika förutsättningar. Vi arbetar gemensamt med att få alla elever att följa hygienrutiner och att hålla avstånd. Du kan hjälpa till genom att prata om vikten av att tvätta händerna och att hålla avstånd både i skolan, hemma och ute i samhället.
På folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information och filmer som kan vara till hjälp när du pratar med ditt barn. länk till annan webbplats

Nya rutiner för hämtning och lämning för barn i grundskola och fritidsverksamhet
För att minska risk för smittspridning vill vi att så få personer, utöver personal och elever vistas i våra lokaler. Hämtning och lämning ska i möjligaste mån ske utomhus på gården.

Nya rutiner för idrottslektioner
Från och med vecka 17 använder inte skolan idrottshallarnas omklädningsrum. Det innebär att elever inte kan byta om eller duscha i omklädningsrummen innan eller efter lektionerna. Undervisning i idrott och hälsa följer ordinarie schema och kommer i möjligaste mån förläggas och bedrivs utomhus. Eleverna behöver därför ha kläder som är anpassade för denna flexibilitet.

Omsorg för barn om skola och fritidshem stänger

Om vi behöver stänga skolor måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn. Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Kontakta rektor Paula Erlandsson om behov uppstår. 031-97 63 09.

På MSB:s webbplats finns mer information om omsorg för barn om skola, förskola och fritidshem stänger.länk till annan webbplats

Stöd i föräldraskapet
Känner du stor oro eller av annan anledning behöver stöd och råd i föräldraskapet under denna svåra tid. Ring behandlingsenhetens servicetelefon, 031-97 64 53. Samtalet är kostnadsfritt och journal­förs inte.

Sommaravslutningar
Sommaravslutningar, vårfester och andra avslutningar kommer inte att bli i samma form som vi är vana vid, då det finns ett nationellt förbud på sammankomster med mer än 50 personer. Alla skolor arbetar nu fram en ny form för sin skolavslutning. Mer information om vad som gäller för din skola meddelas av rektor längre fram i vår.

Mer information

All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras på vår webbplats www.ockero.se/viruslänk till annan webbplats. Informationen på sidan uppdateras löpande.

Till vårdnadshavare som har barn i kommunal förskola och grundskola

Förskolor och grundskolor i Öckerö kommun är fortsatt öppna som vanligt. Barn- och utbildningsförvaltningen i Öckerö kommun följer precis som tidigare Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever är välkomna till förskola och skola.


Utifrån nuläget i samhället kan det behöva ske förändringar i verksamheterna, både när det gäller organisering av personal och barn/elevgrupper.


Utbildningssektorn i Sverige har fått en uppmaning från regeringen att vara förberedda om myndigheterna bedömer att verksamheter behöver stänga lokaler och att förbereda fjärr- och distansundervisning för grundskolan.


Barn- och utbildningsförvaltningen är i stabsläge vilket innebär att ledning och nyckelpersoner samlar och utvärderar information för att planera resurser rätt och för att utföra nödvändiga åtgärder.


Vi förbereder för att kunna erbjuda fjärr- och distansundervisning för barn i grundskolan. Vi planerar även för att kunna erbjuda omsorg under dygnets alla timmar för de barn vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt jobb, eller som av särskilda skäl behöver ha sina barn på förskolan.


Öckerö kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Om du har frågor om covid-19 hänvisar vi till att följa läget direkt hos ansvariga myndigheter.


All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras på vår webbplats www.ockero.se/viruslänk till annan webbplats. Informationen på sidan uppdateras löpande.

I övrigt är ni precis som tidigare välkomna att kontakta rektor på respektive enhet.


Barn och utbildningsförvaltningen

Öckerö kommun.

Till vårdnadshavare som har barn i kommunal förskola och grundskola

Förskolor och grundskolor i Öckerö kommun är fortsatt öppna som vanligt. Barn- och utbildningsförvaltningen i Öckerö kommun följer precis som tidigare Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever är välkomna till förskola och skola.


Utifrån nuläget i samhället kan det behöva ske förändringar i verksamheterna, både när det gäller organisering av personal och barn/elevgrupper.


Utbildningssektorn i Sverige har fått en uppmaning från regeringen att vara förberedda om myndigheterna bedömer att verksamheter behöver stänga lokaler och att förbereda fjärr- och distansundervisning för grundskolan.


Barn- och utbildningsförvaltningen är i stabsläge vilket innebär att ledning och nyckelpersoner samlar och utvärderar information för att planera resurser rätt och för att utföra nödvändiga åtgärder.


Vi förbereder för att kunna erbjuda fjärr- och distansundervisning för barn i grundskolan. Vi planerar även för att kunna erbjuda omsorg under dygnets alla timmar för de barn vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt jobb, eller som av särskilda skäl behöver ha sina barn på förskolan.


Öckerö kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Om du har frågor om covid-19 hänvisar vi till att följa läget direkt hos ansvariga myndigheter.


All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras på vår webbplats www.ockero.se/viruslänk till annan webbplats. Informationen på sidan uppdateras löpande.

I övrigt är ni precis som tidigare välkomna att kontakta rektor på respektive enhet.


Barn och utbildningsförvaltningen

Öckerö kommun


Vanliga frågor och svar

Informationen nedan hittar du även på vår webbplats www.ockero.se/viruslänk till annan webbplats

Hur arbetar vi i förskolan och grundskolan med att förebygga smitta?

I förskolan och skolan arbetar vi förebyggande genom att påminna och informera barn och elever om:

• god handhygien

• hosta och nys i armveck

• undvik att röra vid ansikte och ögonen

• skapa fysik distans till andra personer

Vi arbetar även förebyggande genom att personalen:

• informerar barn och elever om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen

• diskutera med barn och elever om farorna med ryktesspridning och samtalar om att vara källkritisk

• ser över möjligheter att förlägga verksamhet/aktiviteter utomhus

• är särskilt uppmärksam på förekomsten av kränkande behandling på grund av den aktuella situationen

Vad händer om mitt barn blir sjukt i förskolan eller grundskolan?

Barn- och elever som insjuknar under vistelsetiden på förskolan eller under skoldagen skickas hem så snart som möjligt. Ansvarig personal kontaktar barnet eller elevens vårdnadshavare och i samråd kommer de överens om barnet kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Hur länge ska mitt barn stanna hemma vid symptom?

Om ditt barn känner sig sjukt med symptom som snuva, hosta eller feber ska barnet inte gå till förskolan eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka. Vid oro eller frågor kontakta Vårdguiden 1177. Barn- och utbildningsförvaltningen gör ingen medicinsk bedömning.

Får mitt barn undervisning om det stannar hemma?

Skolan erbjuder ingen fjärr- och distansundervisning parallellt med den ordinarie undervisningen. Om en elev är hemma och sjuk så bör barnet vila. Vi följer skolans vanliga rutiner vid sjukfrånvaro.

Uppmaning till föräldrar som är föräldralediga och arbetssökande

Föräldralediga och arbetssökande med barn på förskolan uppmanas att inte lämna sina barn på förskolan den närmaste perioden. Eftersom det är en speciell situation har ni självklart kvar barnets plats på förskolan, även om det inte deltar i förskolans verksamhet, så länge som denna uppmaning kvarstår.

Känner du dig orolig?

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. Det finns flera webbplatser där du kan läsa om hur du kan hantera din egen rädsla men även hjälpa ditt barn.

Aktuell information med anledning av covid-19

Öckerö kommun och Barn- och utbildningsförvaltningen följer precis som tidigare Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har uppgraderat risken för smittspridning och den bedöms nu som ”mycket hög”.

Friska barn och elever är välkomna till förskola och skola. Skolbarn har fortsatt skolplikt. Folkhälsomyndigheten har idag (2020-03-12) gått ut med följande information:

Om ditt barn känner sig sjukt med symptom som snuva, hosta eller feber ska barnet inte gå till förskolan eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka. Vid oro eller frågor kontakta 113 13. Vid medicinsk bedömning kontakta 1177. Barn- och utbildningsförvaltningen gör ingen medicinsk bedömning.
I förskolan och skolan arbetar vi förebyggande genom att informera barn och elever om god handhygien, ta gärna del av informationen från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Västra Götalandsregionen: God handhygien.länk till annan webbplats

 

Det finns i nuläget inget beslut fattat om att stänga förskolor- och skolor i Öckerö kommun.
Det finns bekräftade fall av sjukdomen Covid-19 i Västra Götalandsregionen. Det råder patientsekretess inom sjukvården. Det innebär bland annat att uppgifter som sjukdomstillstånd eller personliga uppgifter som bostadsort och arbetsplats inte ges ut. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Då patientsekretess gäller lämnar inte heller Öckerö kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Vi kommunicerar så transparent vi kan men värnar samtidigt om integritet och patientsekretess.


Öckerö kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den nya coronavirussjukdomen, covid-19. Om du har frågor om covid-19 hänvisar vi till att följa läget direkt hos ansvariga myndigheter.

 

Eventuella förändringar som berör kommunala verksamheter går alltid att hitta på Öckerö kommuns webbplats. www.ockero.se/virus

 

I övrigt är ni välkomna att kontakta rektor på respektive enhet.
Vi uppmanar er vårdnadshavare att tala med era barn om att vara en ”god kompis”. Alla barn ska våga komma till skolan eller förskolan. Ingen ska känna oro eller riskera kränkande behandling på grund av andras oro. Det gäller alla barn och elever - sjuka, friska eller de som kan misstänkas bära på smitta eller som har varit sjuka och tillfrisknat. (Skolverket, 2020-03-12 Skolverket covid-19 )


Med vänliga hälsningar
Skolchef med rektorer och chefer

Aktuell information med anledning av covid-19

Öckerö kommun och Barn- och utbildningsförvaltningen följer precis som tidigare Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har uppgraderat risken för smittspridning och den bedöms nu som ”mycket hög”.

Friska barn och elever är välkomna till förskola och skola. Skolbarn har fortsatt skolplikt. Folkhälsomyndigheten har idag (2020-03-12) gått ut med följande information:

Om ditt barn känner sig sjukt med symptom som snuva, hosta eller feber ska barnet inte gå till förskolan eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka. Vid oro eller frågor kontakta 113 13. Vid medicinsk bedömning kontakta 1177. Barn- och utbildningsförvaltningen gör ingen medicinsk bedömning.
I förskolan och skolan arbetar vi förebyggande genom att informera barn och elever om god handhygien, ta gärna del av informationen från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Västra Götalandsregionen: God handhygien.länk till annan webbplats

 

Det finns i nuläget inget beslut fattat om att stänga förskolor- och skolor i Öckerö kommun.
Det finns bekräftade fall av sjukdomen Covid-19 i Västra Götalandsregionen. Det råder patientsekretess inom sjukvården. Det innebär bland annat att uppgifter som sjukdomstillstånd eller personliga uppgifter som bostadsort och arbetsplats inte ges ut. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Då patientsekretess gäller lämnar inte heller Öckerö kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Vi kommunicerar så transparent vi kan men värnar samtidigt om integritet och patientsekretess.


Öckerö kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den nya coronavirussjukdomen, covid-19. Om du har frågor om covid-19 hänvisar vi till att följa läget direkt hos ansvariga myndigheter.

 

Eventuella förändringar som berör kommunala verksamheter går alltid att hitta på Öckerö kommuns webbplats. www.ockero.se/virus

 

I övrigt är ni välkomna att kontakta rektor på respektive enhet.
Vi uppmanar er vårdnadshavare att tala med era barn om att vara en ”god kompis”. Alla barn ska våga komma till skolan eller förskolan. Ingen ska känna oro eller riskera kränkande behandling på grund av andras oro. Det gäller alla barn och elever - sjuka, friska eller de som kan misstänkas bära på smitta eller som har varit sjuka och tillfrisknat. (Skolverket, 2020-03-12 Skolverket covid-19 )


Med vänliga hälsningar
Skolchef med rektorer och chefer

Information till vårdnadshavare om den nya sjukdomen covid-19, coronavirus.


Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Folkhälsomyndigheten har sammanställt råd till skolor och förskolor med anledning av den nya smittan covid-19 och vi följer de råden. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige (se Folkhälsomyndighetens webbplats). Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

 

Vi uppmanar de som varit ute och rest och som kommer hem från riskområden att kontakta rektor på skolan/förskolan innan de kommer tillbaka.

 

Vid oro och frågor kan ni kontakta Vårdguiden 1177 eller ringa det nationella informationsnumret 113 13 och ställa frågor om covid-19, coronavirus. Det finns också information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Hänvisning: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/länk till annan webbplats

 

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.


Med vänliga hälsningar
Skolchef med rektorer och chefer

Information till vårdnadshavare om den nya sjukdomen covid-19, coronavirus.


Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Folkhälsomyndigheten har sammanställt råd till skolor och förskolor med anledning av den nya smittan covid-19 och vi följer de råden. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige (se Folkhälsomyndighetens webbplats). Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

 

Vi uppmanar de som varit ute och rest och som kommer hem från riskområden att kontakta rektor på skolan/förskolan innan de kommer tillbaka.

 

Vid oro och frågor kan ni kontakta Vårdguiden 1177 eller ringa det nationella informationsnumret 113 13 och ställa frågor om covid-19, coronavirus. Det finns också information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Hänvisning: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/länk till annan webbplats

 

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.


Med vänliga hälsningar
Skolchef med rektorer och chefer

Nya rutiner med anledning av covid-19

Permittering

Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid med anledning av virusets spridning har fortsatt rätt till plats på fritids och förskola. Justera barnets vistelseschema efter de nya förutsättningarna.

Fjärr- och distansundervisning

Skolan erbjuder ingen fjärr- och distansundervisning parallellt med den ordinarie undervisningen. Om en elev är hemma och sjuk så bör barnet vila. Vi följer skolans vanliga rutiner vid sjukfrånvaro.

Föräldrarlediga och arbetssökande

Barn till föräldralediga och arbetssökande som går 15 timmar i veckan är välkomna till förskolan som vanligt.

Nattomsorg

Vi planerar för att kunna erbjuda omsorg under dygnets alla timmar för de barn vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt jobb, eller som av särskilda skäl behöver ha sina barn på förskolan. I dagsläget finns det ingen verksamhet för nattomsorg i kommunen.

 

Om det skulle uppstå ett behov av barnomsorg på kvälls- och nattid ska du kontakta Rektor Paula Erlandsson som samordnar dygnet-runt-omsorgen i Öckerö kommun under corona och covid-19.

Kontaktuppgifter:

E-post: paula.erlandsson@ockero.se

Telefon: 031-976309

Avgift vid frånvaro

Avgiften betalas månadsvis i efterskott 12 månader/år från och med första inskolningsdagen. Det sker ingen avgiftsreducering i samband med frånvaro.

Skolutflykter och resor

Skolresor och/eller planerade utflykter ställs in tillsvidare, om inte Barn- och utbildningsförvaltningen meddelar något annat. Utflykter till fots eller med cykel i närområdet kan fortgå som vanligt. Tänk på att råd och rekommendationer gäller även vid utflykter.

För att undvika trängsel på bussar och färjor har några klasser har fått sovmorgon på Brattebergsskolan.

Idrottslektioner

Den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids därför uppmuntras fysisk aktivitet utomhus vilket innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.länk till annan webbplats Det är tillåtet att vara inomhus men lektionerna måste anpassas. Aktiviteter som konditionsträning där eleverna springer mycket och flåsar görs utomhus.

Förvaltningen har beslutat att elever får byta om i samband med idrottslektionerna dock kvarstår förbudet att duscha. Vi uppmanar eleverna att byta om hemma innan eller efter skoltid för att minimera trängsel i omklädningsrummen.

Hämtning och lämning

Hämtning och lämning sker utomhus i största möjliga mån på fritids och i skolan. På förskolan får barn lämnas inne i kapprummet. Vårdnadshavare med symptom kan ringa in till avdelningen så att personal kan möta upp ute vid behov. För att personalen på våra skolor och förskolor ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla fysiskt avstånd till andra vuxna så är det viktigt att alla hjälps åt. Samlas i trånga utrymmen som till exempel trappor och kapprum.

Föräldrarmöten och utvecklingssamtal

Föräldramöten kommer att hållas i digital form både i förskola och skola. Mer information kommer från rektor eller klassläraren/mentorn. Även utvecklingssamtalen kommer att genomföras i digital form. För dig som inte har förutsättningarna till att delta digitalt, kontakta klassläraren/mentorn.

Gymnasieskola

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gymnasieskolan har undervisning på plats men viss undervisning sker på distans.

Kulturskola

Alla elevkurser och ensembler fortsätter som vanligt. Publika evenemang är i nuläget inställda.

Öppna förskolan

Öppna förskolan håller sin verksamhet utomhus, anpassad efter rådande läge kring coronaviruset. Öppna förskolan har olika aktiviteter på utegården och/eller i närmiljön, på ordinarie öppettider. Ni är självklart välkomna att besöka vår lilla gård även när vi inte är på plats.

Verksamheten kan förändras från dag till dag. Vi lägger ut aktuell information på Familjecentralens Navets Facebook-sidalänk till annan webbplats eller Instagram: familjecentralennavetlänk till annan webbplats

Viktigt att du som önskar besöka öppna förskolans verksamhet bara kommer om du och ditt barn är helt symptomfria.

Föräldrarådgivning

Önskar du stöd av familjecentralens föräldrarådgivare så erbjuds detta fortfarande till blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Kontakta Christer Jonasson, 031 - 97 88 74.

Känner du dig orolig?

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. Det finns flera webbplatser där du kan läsa om hur du kan hantera din egen rädsla men även hjälpa ditt barn.

Senast uppdaterad: 2020-09-23 15.40

Publicerad: 2020-03-26 16.21
Följ information från ansvariga myndigheter

Om du har frågor eller vill läsa mer hittar du uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter på länkarna nedan.

Allmänna frågor

Du hittar svar på allmänna frågor hos Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens samlingssida om covid-19länk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Provtagning för covid-19 i Västra Götaland länk till annan webbplats

Västra Götalandsregionens informationssidalänk till annan webbplats

Vårdguiden, 1177.se

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.selänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

Reseinformation med anledning av coronaviruset hittar du på

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats