Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Totalförsvarsövning 2020

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, där vår kommun deltar. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år. Övningen ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige. Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas.

Öva för att stärka motståndskraften

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. Utifrån scenariot genomförs flera övningsmoment under 2020.

MSB och Försvarsmakten ansvarar för övningen där kommuner, regioner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, företag och frivilliga försvarsorganisationer medverkar.

Vår kommun deltar i övningsmomentet regional samverkan. Under övningen ställs vi inför olika händelser där vi bland annat får diskutera beslutsfattande, planering och prioritering av samhällsviktig verksamhet, kommunikation med allmänheten och samverkan med andra samhällsaktörer.

Övningen är en möjlighet för Öckerö kommun att höja kunskapen om vår roll i totalförsvaret och utveckla vår förmåga ytterligare. Övningen ska bidra till att vi uppfyller kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020, där fokus just nu ligger på att:

  • stärka säkerhetsskyddet
  • höja kompetensen när det gäller totalförsvar
  • ta fram planer för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.

Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Det civila försvaret fokuserar framför allt på att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, till exempel vård, skola och omsorg,
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kommunens skyldigheter vid höjd beredskap regleras genom lag. Vid höjd beredskap ska kommuner vidta särskilda åtgärder som rör:

  • planering och inriktning av verksamheten
  • tjänstgöring och ledighet för personal
  • användning av tillgängliga resurser som behövs för att kommunen, under de förhållanden som råder, ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

Privatpersoner har också ett ansvar vid en kris. På sidan Din krisberedskap finns mer information om hur det går att förbereda sig. 

 

Alla hushåll i Sverige har fått hem broschyren Om krisen eller kriget kommerlänk till annan webbplats. Du kan även hämta ett exemplar i kommunservice.

Alla delar av samhället deltar på olika sätt i eller stödjer totalförsvarsövningen. Totalt deltar runt 400 aktörer.

Du som invånare påverkas inte av Öckerö kommuns deltagande i totalförsvarsövningen.

Senast uppdaterad: 2019-12-16 15.23

Publicerad: 2019-12-09 11.47
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö