Meny
Sök
Här är du:  

Mål för digitalisering

Test

Enklare vardag för invånare, företagare och besökare

Invånare, företagare och besökare ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med, ta del av information och sköta sina ärenden hos Öckerö kommun. Kommunens administrativa arbete minskar.

Kommunens tjänster ska vara tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda e-tjänster för att kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till elektroniska tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet.

För att förenkla kontakten med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att hitta, användarvänliga, någorlunda likartade och i många fall samordnade. Med rätt utformade tjänster kan och vill privatpersoner och företag själva göra en del av jobbet som idag belastar kommunens verksamhet. När en stor del av rutinkommunikationen mellan invånare och tjänstemän sker via e-tjänster kan mer tid avsättas för direktkontakt för de som önskar och för de som har mer komplexa ärenden.

Test

Smartare och öppnare förvaltning

Kommunens information ska finnas tillgänglig elektroniskt, vilket skapar möjligheter för privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade utvecklingsförmåga tas tillvara.

Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig elektronisk information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. Digitala verktyg blir ett alltmer självklart beslutstöd. Genom öppna data och gränssnitt kan smarta, värdeskapande tjänster utvecklas i snabbare takt.

Med ny teknik kan kommunen nå andra grupper än de som vanligtvis kommer på fysiska möten och samråd. Den ger medborgarna möjlighet att delta när de själva vill och kan. Dessutom kan synpunkter lättare lämnas och återkoppling på förslag kan ges snabbare. Genom att använda olika digitala kanaler utvecklas demokrati och möjligheterna till påverkan och delaktighet.

Samtidigt som tillgången till information ska vara stor måste den personliga integriteten beaktas. Informationssäkerheten är viktig och informationen måste även vara riktig och fullständig. Vi ska se till att IT blir ett verkligt stöd och en tillgång för de vi är till för.

Test

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

IT ska användas som ett strategiskt verktyg och är en förutsättning för att verksamheter ska få innovationskraft, utvecklas, kvalitetssäkras och att de samlade resurserna utnyttjas mer effektivt. Information ska kunna nås och användas enkelt av den som behöver och har rätt till informationen i verksamheten. Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare.

Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och annat kvalificerat arbete. Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Med e-förvaltning skapas en mer enhetlig ärendehantering och handläggningen blir inte lika personrelaterad.

Öckerö kommun blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av kunskap ges stort utrymme och mer och mer av tunga administrativa sysslor bearbetas digitalt. Genom samverkan med andra kommuner och andra aktörer kan kommunen på ett kostnadseffektivt sätt tillmötesgå behoven hos de vi är till för.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt