Meny
Sök
Här är du:  

Strategiskt arbete

Öckerö kommun har påbörjat arbetet med strategisk och långsiktig verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Här kan du läsa hur kommunen, enligt strategin för digitalisering, ska arbeta för att lyckas.

färja

Invånare, företagare och besökare i fokus

Kommunens webbplatser, service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster.

Användarna ska uppleva att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. Digitala kanaler och tjänster som ger nytta till invånare, företagare och besökare ska prioriteras.

färja

Effektiv användning av ekonomiska resurser

Utvecklingen ska i första hand bedrivas med befintliga, ekonomiska resurser men stödjas av en effektiv organisation med tydliga roller och samarbeten. En handlingsplan ska visa var extra resurser kan behövas initialt och peka på eventuell omfördelning av budget, för att nå uppsatta mål. Utvecklingsinitiativ ska värderas och baseras på nyttor för medborgare och verksamheter samt den effektiviseringsvinst initiativet medför.

färja

Helhetstänk, samordning och tydlig ansvarsfördelning

En strategisk styrning och ökad samordning för digitalisering och utveckling kommer att leda till bättre service och sänkta kostnader. Genom att agera gemensam koncern för alla förvaltningar och bolag kan vi på ett effektivt och smart sätt nyttja den digitala utvecklingen och därmed sätta medborgarnas behov främst. Det handlar om att skifta fokus och utifrån behoven från kärnverksamheten och de vi är till för, kommunicera digitala tjänster istället för att betona teknik, system och komponenter.

Med en tydlig och uppdaterad ansvarsfördelning mellan centrala stödfunktioner och verksamheter kommer vi att skapa förutsättningar för en ökad digitalisering där nya tjänster kraftigt bidrar till utvecklingen av interna processer och ökad service. Samordning av det digitala utvecklingsarbetet ska ske centralt tillsammans med nyckelroller från förvaltningar, bolag och kommunstyrelsens verksamheter.

färja

Smart IT-infrastruktur

Idag är IT-tjänster en förutsättning för att bedriva verksamhet. När IT-infrastruktur i kommunen planeras, tekniskt såväl som organisatoriskt, ska medborgare och verksamheters behov stå i fokus. Stöd för IT-tjänster och digitalisering ska präglas av öppenhet och effektivitet kombinerat med säkerhet för leverans, data och information. Tekniska förutsättningar och digitala tjänster ska löpande utvärderas så att de inte skapar låsningseffekter utan fortsatt bidrar till önskad utveckling.

Det är få kommuner, landsting och regioner som själva har kompetens eller resurser att driva den angelägna utveckling som digitalisering innebär. Skillnaderna i olika förutsättningar kan överbryggas med gemensam kraftsamling och ökad samverkan. Öckerö kommun behöver egen kompetens i olika roller för att förvaltningar, bolag och verksamheter ska kunna dra full nytta av digitaliseringen. Det är av stor vikt att kontinuerligt omvärldsbevaka, utveckla och utvärdera samarbeten med andra kommuner, verksamheter och leverantörer.

färja

Verksamhetsnära utveckling

Digitalisering handlar om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte en isolerad IT-fråga. Varje verksamhet och förvaltning i Öckerö kommun förväntas fortlöpande initiera nya projekt samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. Det digitala perspektivet ska finnas med i all utveckling och digitala tjänster ska utifrån behoven utvärderas före stora beslut och investeringar. Ambitionen är att sträva uppåt i den digitala värdekedjan där varje förvaltning, verksamhet och bolag ansvarar för sin information och de digitala tjänster de nyttjar, istället för isolerade system och komponenter. Kommunservice ska, genom medborgardialog, bidra till att identifiera och initiera utveckling av publika e-tjänster, samt sträva mot att de upplevs som enhetliga och tillgängliga.

färja

Tydlig styrning och uppföljning

En kommunövergripande handlingsplan för att nå de övergripande målen i strategin ska tas fram. Där definieras och förtydligas verksamheternas ansvar. Handlingsplanen ska peka ut initiativ för att nå de övergripande målen i strategin. Initiativen ska formuleras som mål och satsningar, aktiviteter eller satsningar för att nå befintliga mål. Verkställande och uppföljning sker genom respektive förvaltnings uppdrag. Det övergripande arbetet med samordning av strategi och handlingsplan ska göras av förvaltningsövergripande grupp med fokus på digitalisering och utveckling. Kommunchef har det övergripande ansvaret för att strategi och handlingsplan följs upp.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt