Meny
Sök
Här är du:  

EU-program

EU-program och Öckerö kommun
I Öckerö kommun finns stort intresse för internationellt arbete och till samarbeten och finansiering av utvecklingsprojekt som erbjuds genom EU:s fonder och program. Kommunen har en EU samordnare för att stödja företagare, föreningar och kommunala verksamheter att söka medel eller partner till olika utvecklingsprojekt.

Den här sidan erbjuder kort information om olika EU-fonder och program för Era utvecklingsarbete och/eller kompetensutveckling.

Om du saknar någon information så tveka inte att ta kontakt med EU-samordnare Lars Iggström eller Arbetsmarknadschef Füsun Uzuner.

EU-program som omfattar Öckerö
Allt EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, som är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa 2020.

Du som vill ansöka om EU-finansiering kan välja mellan ett stort antal fonder och program. Val av program bör utgå från syfte, ämne, kapacitet, geografi och storlek på projektet.

Struktur- och investeringsfonder
Struktur- och investeringsfonderna är geografiskt bestämda och omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och havs- och fiskerifonden. I regionalfonden ingår både det regionala programmet och de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg).

I Sverige finns fyra ESI-fonder som är aktuella för Öckerö kommun:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

De övergripande målen för programmet Västsverige är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. Målgrupp är små och medelstora företag. Förvaltande myndighet är Tillväxtverket.

Från den 9 februari kommer projektägare att kunna ansöka om EU-medel ur de regionala strukturfondsprogrammen för perioden 2014 - 2020. Det här ansökningstillfället, som är det första för programperioden, varar i cirka fyra veckor. Därefter följer fler tillfällen under 2015.

  • Interreg

Från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan du söka finansiering för projekt som ger möjlighet för svenskar, norrmän och danskar att tillsammans lösa gemensamma samhällsutmaningar inom fyra insatsområden.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet.

  • Europeiska socialfonden (ESF)

Socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Insatserna syftar till att

  1. Stimulera kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden
  2. Förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.
  3. Öka övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt
  4. Underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

Socialfonden förvaltas av ESF-rådet.

  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) inklusive Leader

Det nya landsbygdsprogrammet löper från i år fram till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat.

Landsbygdsprogrammet ska ge

a.       lönsamma och livskraftiga företag

b.       aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur

c.        modern landsbygd.

Landsbygdsprogrammet förvaltas av Jordbruksverket.

  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

De övergripande målen i Europiska havs- och fiskerifonden är:

a.       öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

b.       skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser

c.        främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Jordbruksverket är förvaltande myndighet.
Sektorsprogram

I sektorsprogrammen kan man arbeta inom specifika områden tillsammans med partners från hela EU. Det finns för programperioden 2014-2020, 45 program och medel söks i konkurrens med aktörer från hela Europa.

Olika Sektorsprogram sam man kan söka medel från:

Horisont 2020 – forskning och innovation
EU:s program för forskning och innovation har bytt namn från ramprogram till Horisont 2020. Genom namnbytet vill kommissionen sätta ett tydligt fokus på tillväxtmålen i Europa 2020-agendan. Den totala budgeten är på 70 miljarder euro och svensk förvaltningsmyndighet är Vinnova.

Läs mer hos Vinnovalänk till annan webbplats

Information från EU om programmetlänk till annan webbplats

Life – EU:s stora miljöprogram
Life är EU:s stora miljöprogram och har som mål att genomföra och integrera EU:s olika miljömål. Life har en totalbudget på 3,5 miljarder euro för innevarande programperiod och svensk kontaktpunkt är Naturvårdsverket.

Mer information hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Information om projektet från EUlänk till annan webbplats

Fonden för ett sammanlänkat Europa – energi, telekom, transport
Connecting Europe Facility (CEF)
CEF är ett nytt instrument som tar ett samlat grepp över tre olika områden: energi, telekommunikation och transport. Svenska kontaktmyndigheter blir troligen Energimyndigheten, Post- och telestyrelsen samt Trafikverket för respektive delområde.

Hämta broschyr om CEF (pdf, öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats

Hälsa för tillväxt – sjukvård och folkhälsa
EU:s hälsoprogram har i den nya programperioden fått en allt starkare fokusering på sjukvård istället för förebyggande folkhälsoarbete. Demografiska förändringar i form av en större andel äldre i den europeiska befolkningen ställer nya krav på vården. Programmets budget för perioden är på totalt 449,5 miljoner euro. Svensk kontaktpunkt är Folkhälsomyndigheten.

Läs mer hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Information om programmet hos EUlänk till annan webbplats

Kreativa Europa – kulturella och kreativa näringar
Kreativa Europa är ett ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Programmet syftar till att stärka samarbeten mellan konstnärer, kulturaktörer och kulturinstitutioner i deltagande länder och har en budget på 1,46 miljarder euro för hela perioden. Ansvariga svenska myndigheter är Kulturrådet och Svenska Filminstitutet.

Läs mer hos Kulturrådetlänk till annan webbplats

Information om programmet hos EUlänk till annan webbplats

Erasmus+ – utbildning och kompetens
Utbildning är ett högprioriterat område för EU och insatserna finns samlade i programmet Erasmus+. Övergripande mål för Erasmus+ är att främja kompetens och anställningsbarhet samt modernisera systemen i Europa för utbildning och yrkeskompetens. Totalt finns det avsatt 14,7 miljarder euro och svenska kontaktpunkter är Universitets- och högskolerådet samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Läs mer hos Universitets- och högskolerådetlänk till annan webbplats

Läs mer hos Ungdomsstyrelsenlänk till annan webbplats

Information om programmet hos EUlänk till annan webbplats

Programmet för rättsliga frågor och rättvisa

Detta är ett program som har som mål att utveckla ett Europa som kännetecknas av frihet, säkerhet och rättvisa genom samverkan mellan myndigheter och organisationer. Budgeten ligger på totalt 334 miljoner euro. Svensk kontaktpunkt saknas i dagsläget.

Information om programmet hos EUlänk till annan webbplats

Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)
Programmet har som mål att stödja sysselsättnings- och socialpolitiska insatser som ligger i linje med Europa 2020-strategin, utöver de som omfattas av socialfonden. Programmet har en budget på 815 miljoner euro för perioden fram till 2020 och har i dag ingen svensk kontaktmyndighet.

Information om programmet hos EUlänk till annan webbplats

Programmet för rättigheter och medborgarskap
Syftet med programmet är att främja och skydda medborgarnas mänskliga rättigheter. Operativt mål är att sprida kunskap om rättigheter kopplade till det europeiska medborgarskapet när det gäller rörlighet samt principer för icke-diskriminering jämställdhet samt, barns rättigheter. Prioriterade områden är kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Ekonomisk omslutning är 389 miljoner euro. Svensk kontaktpunkt saknas i dagsläget.

Information om programmet hos EUlänk till annan webbplats

Ett Europa för medborgarna – kunskap om EU
Syftet med detta program är att öka kunskapen om EU:s historia, syfte och institutioner samt stimulera medborgarengagemanget. Detta ska ske genom att arrangera seminarier, workshops, debatter och vänortsutbyte. Budgeten för programmet är på 185 miljoner uero. Svenska kontaktpunkter är de olika Europa Direkt-kontoren.

Information om programmet hos EUlänk till annan webbplats

COSME – konkurrenskraft för små och medelstora företag
COSME har som mål att utveckla små- och medelstora företag inom unionen. Särskilt fokus ligger på att få företag att arbeta på andra marknader än hemmamarknaden. Den ekonomiska omslutningen för COSME är 2,3 miljarder euro, och svensk kontaktpunkt är Tillväxtverket. Även nätverket Enterprise Europe Network (EEN) ger information kring programmet. I Skåne finns EEN hos värdorganisationen Invest in Skåne.

Läs mer hos Invest in Skånelänk till annan webbplats

Läs mer hos Tillväxtverketlänk till annan webbplats

Information om programmet hos EUlänk till annan webbplats

Asyl-, integrations- och migrationsfonden (AMIF)
AMIF ska främja en effektiv hantering av migrationsströmmar samt genomförande, förstärkning och utveckling av unionens gemensamma strategi för asyl och invandring. Programmet har totalt 3 137 miljoner euro under programperioden.

Information om programmet hos EUlänk till annan webbplats

URBACT – hållbar stadsutveckling
URBACT är EU:s program för hållbar stadsutveckling och bygger på samverkan mellan städer. Programmet är under utveckling och en första ansökningsomgång kan förväntas våren 2015.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt